ХХI ғасырдың даму парадигмасында экономикалық өсудің жоғары қарқыны қажетті, бірақ ұлттық жетістік үшін жеткіліксіз шарт болып табылады. Күрделі және тез өзгеріп жатқан әлемде жалпы ішкі өнім (ЖІӨ) елдегі өмір сүру сапасын, азаматтардың нақты әл-ауқатты деңгейі мен ұлттық экономиканың бүкіл әлеуетін толық сипаттамайды. Қазақстанның ЖІӨ тұрақты жоғары өсу қарқынына қол жеткізумен қатар 2025 Стратегиялық жоспары сапалы серпін жасау міндеттерін қойып отыр. «Біз жиі пайдаланатын индикатор – Жалпы ішкі өнімнің бірқатар кемшіліктері бар. ЖІӨ экономикалық қызметтің ұзақ мерзімді сипатын көрсетпейді. Ол табиғи ресурстардың азаюын қоса алғанда, қоршаған ортаға келтірілетін зиянды ескермейді. Бұдан басқа, белгілі бір елдегі өмір сүру деңгейін көрсетпейді. Жан басына шаққандағы ЖІӨ азаматтардың нақты ауқаттылығын көрсетпейді, кірістер бойынша халықтың бөлінуін ескермейді. Дәстүрлі ЖІӨ экономикалық өркендей туралы жалған ұғым тудырады». Н. Назарбаев, Х Астаналық экономикалық форумның пленарлық отырысындағы сөзі. Жаңа өмір сүру сапасы мен жаңа экономикалық өсу сапасы – Қазақстанның жоғары дамыған ел деңгейіне қол жеткізуі үшін аса маңызды міндеттер. 2025 Стратегиялық жоспарының ерекшелігі: сапалы мақсаттар барынша нақтыланған. Айқын сапалы индикаторлардың болуы Үкіметке даму сапасын басқаруға мүмкіндік береді, ал бұл қазіргі даму кезеңіндегі өсу моделіне қойылатын аса маңызды талап. Нақты сапа индикаторларына біртіндеп бағдар жасау үкіметтік және өңірлік деңгейде мемлекеттік басқарудың тиімділігін елеулі арттыруы тиіс. Белгіленген деңгей барлық ведомствоның өз жұмысының деңгейін «тартуға» мүмкіндік береді. Түйінді ұлттық индикаторлар. Қазақстанның бәсекеге қабілеттілігінің қағидатты түрдегі жаңа деңгейі – бұл алты нақты мақсат, экономикалық өсу сапасының индикаторлары. Қазақстанның қағидатты түрдегі жаңа ұлттық әл-ауқатының деңгейі – бұл алты нақты мақсат, адамдардың өмір сүру сапасының индикаторлары.

Медиаон ақпарат

246 сөз

Не только рост ВВП. Качественные параметры динамики

В парадигме развития XXI века высокие темпы экономического роста являются необходимым, но недостаточным условием для национального успеха. В сложном и быстро меняющемся мире валовой внутренний продукт (ВВП) полностью характеризует качество жизни в стране, реальный уровень благосостояния граждан и весь потенциал национальной экономики. Наряду с достижением стабильно высоких темпов роста ВВП Казахстана, стратегические планы 2025 ставит задачу создать качественный импульс. «Индикатор, который мы часто используем, имеет ряд недостатков в валовом внутреннем продукте. ВВП не отражает долгосрочного характера экономической деятельности. Он не учитывает вред, наносимый окружающей среде, включая уменьшение природных ресурсов. Кроме того, не отражает уровень жизни в определенной стране. ВВП на душу населения не отражает реальную масштабность граждан, не учитывает распределение населения по доходам. Традиционный ВВП создает ложное понятие об экономическом росте». Выступление Н. Назарбаева на пленарном заседании Х Астанинского экономического форума. Новое качество жизни и качество нового экономического роста – важнейшие задачи для достижения Казахстаном уровня высокоразвитой страны. Особенность Стратегического плана 2025: качественные цели максимально уточнены. Наличие четких качественных индикаторов позволит правительству управлять качеством развития, а это важнейшее требование к модели роста на современном этапе развития. Постепенная ориентация на конкретные индикаторы качества должна существенно повысить эффективность государственного управления на правительственном и региональном уровнях. Установленный уровень позволяет «привлекать» уровень своей работы всего ведомства. Ключевые национальные индикаторы. Принципиально новый уровень конкурентоспособности Казахстана-это шесть конкретных целей, индикаторы качества экономического роста. Новый принципиально новый уровень национального благосостояния Казахстана-это шесть конкретных целей, индикаторы качества жизни людей.

Медиаон информация

241 слов

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *