ТАЗАЛЫҚ САҚТАМАҒАН 42 ТҰРҒЫНҒА ХАТТАМА ТОЛТЫРЫЛДЫ

 

Түркістан қаласында тазалық сақтау жұмыстары қатаң қадағалануда.

Көктемгі санитарлық тазалық барысында жергілікті аумақтық полиция қызметкерлері мен 6 сектор мамандары күнделікті рейдтік аралау шараларын қолға алды.

Қазіргі таңға дейін жалпы, тазалық қағидасын сақтамаған 42 тұрғынға хаттама толтырылған. Атап айтқанда Отырар, Бекзат, Сауран, Шауғар тұрғын алабтарында 6 хаттамадан толтырылса, Бірлік тұрғын алабында тазалық қағидасын бұзу бойынша 8 дерек анықталды. Яссы тұрғын алабында 10 хаттама толтырылды.

Одан бөлек, «Менің таңдауым – таза қала!» эко-акциясы әр секторда жүйелі жүзеге асырылып келеді. Шара аясында Наурызым, Жаната, Жусандала, Көкшеқұм, Керейхан көшелері қоқыстан тазаланды. Оралман аумағы, Яссы тұрғын алабында О.Жарылқапов, Әл-Фараби, А.Юсупов, І.Қожабаев, көшелерінің тұрғындары эко-акцияға белсене қатысып, тазалық жұмыстарына жұмылды.

Сонымен қатар, мектептер мен ауруханаларда және орталық көшелерде сенбіліктер ұйымдастырылды.

Осы орайда, Қазақстан Республикасы Әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңының 434-2-бабына сәйкес, ортақ пайдаланылатын орындарды, саябақтарды, скверлерді ластау, оның ішінде белгіленбеген орындарға коммуналдық қалдықтарды тастау – 5 АЕК мөлшерінде айыппұл белгіленгені тұрғындарға түсіндірілуде.

Сондай-ақ, Әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде осы әрекеттер қай жасалған жағдайда айыппұл мөлшері 10 АЕК-ке ұлғаятыны ескертілуде.

 

@nurbol_turashbekov

@zhasyl_turkistan

@front_office_turkestan

@turuy_turkistan

@turkestan_jumispen_kamtu

@turkistan_su_mkk

@jer_qatynastary_turkistan

@turkistan_kasipkerlik_turizm

@infraqurylymturkistan

@turkestan_sobes

@tur_kurilis

@turkistan_madeniet_sport

@_adami_kapital_turkistan

@turkistanishkisaiasat

@turkistan.zhylu_mkk

@saulet_turkistan

@transport.tur

________^

СОСТАВЛЕНО 42 ПРОТОКОЛА ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ЧИСТОТЫ

 

В городе Туркестан ведется строгий контроль за соблюдением чистоты.

В ходе весенней санитарии сотрудники местной территориальной полиции и специалисты 6 секторов провели ежедневный рейдовый обход.

На сегодняшний день всего составлено 42 протокола за несоблюдение правил чистоты. В частности, в жилых массивах Отрар, Бекзат, Сауран, Шаугар составлено 6 протоколов, в жилом массиве Бирлик выявлено 8 нарушений правил чистоты. В жилом массиве Яссы составлено 10 протоколов.

Кроме того, Эко-акция «Мой выбор — чистый город!» проводится системно в каждом секторе. В рамках мероприятия очищены от мусора улицы Наурызым, Жаната, Жусандала, Кокшекум, Керейхан. Жители улиц О.Жарылкапова, Аль-Фараби, А.Юсупова, И.Кожабаева, Оралмана, жилого массива Яссы приняли активное участие в экоакции и приняли участие в работах по уборке.

Кроме того, были организованы субботники в школах, больницах и на центральных улицах.

В этой связи, в соответствии со статьей 434-2 Закона Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» жителям разъясняется, что за загрязнение мест общего пользования, парков, скверов, в том числе за сброс коммунальных отходов в неустановленные места установлен штраф в размере 5 МРП.

Также в случае повторения данных действий в течение года после наложения административного взыскания размер штрафа увеличивается на 10 МРП.

 

@nurbol_turashbekov

@zhasyl_turkistan

@front_office_turkestan

@turuy_turkistan

@turkestan_jumispen_kamtu

@turkistan_su_mkk

@jer_qatynastary_turkistan

@turkistan_kasipkerlik_turizm

@infraqurylymturkistan

@turkestan_sobes

@tur_kurilis

@turkistan_madeniet_sport

@_adami_kapital_turkistan

@turkistanishkisaiasat

@turkistan.zhylu_mkk

@saulet_turkistan

@transport.tur

_________

 

42 PROTOCOLS WERE DRAWN UP FOR NON-COMPLIANCE WITH THE RULES OF CLEANLINESS

 

In the city of Turkistan, strict control over the observance of cleanliness is carried out.

During the spring sanitation, employees of the local territorial police and specialists from 6 sectors conducted a daily raid.

To date, a total of 42 protocols have been drawn up for non-compliance with the rules of cleanliness. In particular, 6 protocols were drawn up in the Otrar, Bekzat, Sauran, Shaugar residential areas, 8 violations of cleanliness rules were revealed in the Birlik residential area. In the residential area of Iasi, 10 protocols were drawn up.

In addition, Eco-campaign «My choice is a clean city!» carried out systematically in each sector. As part of the event, the streets of Nauryzym, Zhanat, Zhusandala, Kokshekum, Kereykhan were cleared of debris. Residents of O. Zharylkapov, Al-Farabi, A. Yusupov, I. Kozhabaev, Oralman streets, the residential area of Yassy took an active part in the eco-action and in cleaning work.

In addition, in cleaning work were organized in schools, hospitals and on the main streets.

In this regard, in accordance with Article 434-2 of the Law of the Republic of Kazakhstan «On Administrative Offenses», it is explained to residents that a fine of 5 MCI is imposed for polluting public areas, parks, squares, including for dumping municipal waste into unidentified places.

Also, in case of repetition of these actions within a year after the imposition of an administrative penalty, the amount of the fine increases by 10 MCI.

 

@nurbol_turashbekov

@zhasyl_turkistan

@front_office_turkestan

@turuy_turkistan

@turkestan_jumispen_kamtu

@turkistan_su_mkk

@jer_qatynastary_turkistan

@turkistan_kasipkerlik_turizm

@infraqurylymturkistan

@turkestan_sobes

@tur_kurilis

@turkistan_madeniet_sport

@_adami_kapital_turkistan

@turkistanishkisaiasat

@turkistan.zhylu_mkk

@saulet_turkistan

@transport.tur

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *