Жалпы, «Цифрлық Қазақстан» бағдарламасының негізгі төрт басымдығы бар. Әрқайсысының көтерер жүгі ауыр. Мәселен, «Цифрлық Жібек жолы» бағыты – ауылдық елді мекендерде интернетке кірудің кең жолақты желісін енгізу арқылы жоғары технологиялық цифрлық инфрақұрылымды құру, телерадио хабарлар тарату желісін жетілдіру, телекоммуникациялық хабты дамытуға мән беріледі. «Белсенді мемлекетке өту» бағыты – электрондық және мобильдік Үкіметті әрі қарай дамыту арқылы цифрлық үкіметті құруды көздейді. «Креативті қоғам» – тұрғындардың цифрлық сауаттылығын арттыру, ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласындағы мамандардың біліктілігін жоғарылату, креативті ойлауды және осы арқылы адами капиталды дамытуды міндеттеп отыр.  Сонымен қатар, төртінші «Экономика саласындағы цифрлық түрлендірулер» бағыты – ауыл шаруашылығы, өнеркәсіп салаларында цифрлық технологияларды енгізу арқылы цифрлық индустрияны дамыту, еліміздің көліктік-логистикалық жүйесін автоматтандыру, электрондық сауданы дамыту, денсаулық сақтау қызметін жетілдіру, т.б., міндеттері тұр.  «Цифрлық Қазақстан» бағдарламасы екі кезеңде жүзеге асырылмақ екінші кезең 2020-2025 жыл аралығына жоспарланған.  Цифрландырудың қазіргі экономиканың түрлі салаларын дамытуда қосып жатқан үлесі мол. Мобильдік билеттер, онлайн сауда, орталықтандырылған қашықтан басқару, науқастың электрондық тарихы және дәрігерлер мен пациенттердің уақытын үнемдеу сынды игіліктері бар.  Ең маңыздысы – жаңа технологияларға негізделген цифрландыру арқылы ашықтық және жеделділік қалыптасады.

Медиаон ақпарат

175 сөз

Четыре приоритетных направления

В целом, программа «Цифровой Казахстан» имеет четыре основных приоритета. Каждый подъемный груз тяжелый. Так, направление «Цифровой Шелковый путь» — создание высокотехнологичной цифровой инфраструктуры путем внедрения широкополосной сети доступа в интернет в сельских населенных пунктах, совершенствование сети телерадиовещания, развитие телекоммуникационного хаба. Направление «переход к активному государству» — это создание цифрового правительства посредством дальнейшего развития электронного и мобильного правительства. «Креативное общество » -призвано повысить цифровую грамотность населения, повысить квалификацию специалистов в области информационно-коммуникационных технологий, креативное мышление и тем самым развивать человеческий капитал. Кроме того, четвертое направление «цифровые преобразования в сфере экономики» – развитие цифровой индустрии посредством внедрения цифровых технологий в отраслях сельского хозяйства, промышленности, автоматизация транспортно-логистических систем страны, развитие электронной торговли, совершенствование услуг здравоохранения и др. Программа» Цифровой Казахстан » будет реализована в два этапа. Цифровизация имеет большой вклад в развитие различных отраслей современной экономики. Мобильные билеты, онлайн-торговля, централизованное дистанционное управление, электронная история пациента и экономия времени врачей и пациентов. Самое важное-через цифровизацию, основанную на новых технологиях, формируются открытость и оперативность.

Медиаон информация

163 слова

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.