Шымкент қаласының мамандандырылған ауданаралық әкімшілік сотының шешімімен талап қоюшы Серіктестік жауапкер Шымкент қаласының Мемлекеттік кірістер департаменті салық тексеруі бойынша берген хабарламасын заңсыз деп тану және оны бұзу туралы талап арызы ішінара қанағаттандырылған.
Корпоративтік табыс салығының қосымша 134 017 591 теңге сомасындағы төлем бөлігі заңсыз деп танылған.
Сот шешімімен қала прокуратурасы келіспей, апелляциялық өтінішхат енгізді, нәтижесі бойынша Сот алқасының қаулысымен прокурордың өтінішхаты қанағаттандырылды, сот шешімі өзгертілді.
Бірінші сатылы сот шешімінің корпоративтік табыс салығының қосымша 134 017 591 теңге сомасындағы төлемді заңсыз деп танылған бөлігінің күші жойылды, бұл бөлігінде талап арызды қанағаттандырусыз қалдыру туралы жаңа шешім қабылданды.
Осылайша прокурорлардың дер кезінде араласуының нәтижесінде бюджетке 134 017 591 теңге салықтың түсуі қамтамасыз етіледі.
Шымкент қаласының прокуратурасы
ПРОКУРОРЫ ОБЕСПЕЧИЛИ ПОСТУПЛЕНИЕ НАЛОГА В БЮДЖЕТ ГОСУДАРСТВА
Решением специализированного межрайонного административного суда
города исковые требования Товарищества к ДГД г.Шымкент о признании незаконным и отмене уведомления по результатам налоговой проверки года удовлетворено частично.
Уведомление в части доначисления КПН в сумме 134 017 591 тенге признанно незаконным и отменено.
Прокуратура города несогласившись с данным судебным актом внесла апелляционное ходатайство, в результате постановлением апелляционной судебной коллегии решение суда первой инстанции изменено.
Решение суда об отмене и признании незаконным вышеуказанного уведомления в части доначисления КПН в сумме 134 017 591 тенге отменено и в этой части вынесено новое решение об отказе в удовлетворении иска.
Таким образом, в результате своевременного вмешательства прокуроров будет обеспечено поступление в бюджет 134 017 591 тенге налогов.
Прокуратура г.Шымкент

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *