Сондай-ақ, Бағдарламаның шеңберінде жеке құрылыс салушылардың кредиттері бойынша сыйақы мөлшерлемесінің бөлігін республикалық бюджеттен субсиидялау есебінен коммерциялық тұрғын үй құрылысын ынталандыру көзделеді.  Субсидиялар «Даму» КДҚ» АҚ қаржы агенті арқылы бөлінеді, құрылыс салушылардың қарыздары бойынша пайыздың ставкалары 7% мөлшерінде субсидияланатын болады. Бұл ретте, құрылыс компаниялармен салынған тұрғын үйдің 50% бір шаршы метріне белгіленген баға бойынша Тұрғын үй құрылыс жинақ банктің салымшыларына сатып алуға ұсынылатын болады: Нұр-Сұлтан мен Алматы қалалары және олардың қала маңы аймақтарында, Атырау, Ақтау, Шымкент қалаларында 260 мың теңгеге дейін және қалған өңірлерде 220 мың теңгеге дейін. Жеке құрылыс салушыға субсидияланған кредитті қалай алуға болады? 1-қадам. Заңды тұлға ЕДБ-ге тұрғын үй салу үшін кредит алуға құжаттар мен субсидия алуға өтініш береді. 2-қадам. ЕДБ ішкі құжаттармен белгіленген процедураларға сәйкес төлем қабылеттілікті және кепілге салынған мүлікке бағалауын жүргізеді. 3-қадам. ЕДБ-тің кредит беру туралы оңтайлы шешімі қабылданған жағдайда, заңды тұлға субсидия алу үшін әкімдіктердің жаңындағы Өңірлік үйлестіруші кеңеске өтініш береді. 4-қадам. ӨҮК құжаттардың Бағдарламаның талаптарына сәйкестігін тексереді және субсидиялау туралы шешім қабылдайды. 5-қадам. ЕДБ-мен алған шешімнің негізінде қарыз алушымен және «Даму» АҚ-пен банктік қарыздың келісімін және субсидиялаудың келісімін жасасады. 5. Квазимемлекеттік сектор субъектілерін тарта отырып тұрғын үй салу «Нұрлы жол» Инфрақұрылымдық даму жөніндегі мемлекеттік бағдарламасы және 2020 жылға дейінгі Өңірлерді дамыту бағдарламасы тұрғын үй бағдарламаларын іске асыру тетіктері қарастырылады. Сондай-ақ, Бағдарламаның шеңберінде «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ және «Самырұқ-Қазына» ЖМ» АҚ бастаған тұрғын үй құрылыс объекттерінің құрылысы аяқтау қарастырылған, олар уәкілетті орган бекітетін «Нұрлы жер» мемлекеттік тұрғын үй құрылысы бағдарламасы шеңберінде жеке құрылыс салушылар салған және (немесе) олардан сатып алынған тұрғын үйлерді іске асыру қағидаларына сәйкес бөлінеді, осылайша:

— «Бәйтерек девелопмент» АҚ желісі бойынша тұрғын үй ЖАО-да кезекте тұрғандарға сатып алуға ұсынылады және басқа тұлғаларға сатылмаған тұрғын үй болған жағдайда 9789 пәтер (588,7 мың шаршы метр) іске қосу қамтамасыз етіледі, жобаларды іске асыру аяқталды;

— «ҚИК» АҚ тұрғын үйі уәкілетті орган бекіткен «Нұрлы жер» тұрғын үй құрылысының мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде салынған және (немесе) жеке құрылыс салушылардан сатып алынған тұрғын үйлерді сату ережесіне сәйкес ЖАО-да кезекте тұрғандарға кейіннен сатып алу құқығымен жалға беріледі жалпы ауданы 1,054 млн. шаршы метр 18 583 пәтер салынды және сатып алынды), жобаларды іске асыру аяқталды;

— «Самұрық-Қазына «ҰӘҚ» АҚ тұрғын үйі барлық санаттағы азаматтар үшін сатып алуға арналған (коммерциялық тұрғын үй жобалары Нұр-сұлтан, Алматы, Шымкент және ШҚО қалаларында іске асырылуда), жалпы ауданы 283 мың шаршы метр 5 471 пәтер сатып алу құқығымен жалға берілетін тұрғын үй салынды және сатып алынды), «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ » АҚ-ның тұрғын үйі барлық санаттағы азаматтар үшін. Әскери қызметшілер мен арнаулы мемлекеттік органдар қызметкерлерін тұрғын үймен қамтамасыз ету бойынша ТҮҚЖБ бағдарламалары арқылы тұрғын үй құрылысы жобаларын, ЕДБ-де шартталған депозиттерде ТҮҚЖБ қаражатын орналастыру арқылы жеке құрылыс салушылардың қатысуымен жобаларды іске асыру нормалары көзделген. Нұр-Сұлтан қаласында авариялық тұрғын үйді бұзудың пилоттық жобасын іске асыру жалғастырылуда, оның шеңберінде жобаны қайта инвестициялау мақсатында нарықта өткізу үшін кеңсе үй-жайлары мен паркингтері бар шағын габаритті тұрғын үйлер мен жайлылығы I-IV сыныпты тұрғын үйлерді салу көзделіп отыр. Кепілдік беру қорының қатысуымен үлестік салымдарды қорғау тетігін іске асыру, сондай-ақ төлемділік, мерзімділік және қайтарымдылық шартында Нұр-Сұлтан қаласының уәкілетті ұйымына «Бәйтерек девелопмент» АҚ кредит беру есебінен Нұр-Сұлтан қаласында проблемалық тұрғын үй құрылысы объектілерін аяқтауды қаржыландыру көзделіп отыр.

Медиаон ақпарат

523 сөз

Стимулирование частных застройщиков к строительству жилья в рамках программы «Нұрлы жол»

Также в рамках программы предусматривается стимулирование строительства коммерческого жилья за счет субсидирования части ставки вознаграждения по кредитам частных застройщиков из республиканского бюджета. Субсидии будут выделяться через финансового агента АО » ФРП «Даму», субсидируются ставки процентов по займам застройщиков в размере 7%. При этом 50% жилья, построенного строительными компаниями, будут предлагаться вкладчикам Жилстройсбербанка по установленной цене за один квадратный метр: в городах Нур-Султан и Алматы и их пригородных зонах, городах Атырау, Актау, Шымкент до 260 тыс. тенге и в остальных регионах до 220 тыс. тенге. Как получить субсидированный кредит для индивидуального застройщика? Шаг 1. Юридическое лицо подает в БВУ документы на получение кредита и заявление на получение субсидий на строительство жилья. Шаг 2. БВУ проводит оценку платежеспособности и залогового имущества в соответствии с процедурами, установленными внутренними документами. Шаг 3. В случае принятия оптимального решения БВУ о предоставлении кредита, юридическое лицо для получения субсидий обращается в региональный координационный совет при акиматах. Шаг 4. РКС проверяет документы на соответствие требованиям программы и принимает решение о субсидировании. Шаг 5. На основании полученного решения с БВУ заключает с заемщиком и АО «Даму» соглашение банковского займа и соглашение субсидирования. 5. Будут рассмотрены механизмы реализации жилищной программы строительство жилья с привлечением субъектов квазигосударственного сектора государственная программа инфраструктурного развития «Нұрлы жол» и программа развития регионов до 2020 года. Также, в рамках программы предусмотрено завершение строительства объектов жилищного строительства во главе с АО «НУХ» Байтерек» и АО «Чу» Самрук-Казына», которые распределяются в соответствии с правилами реализации жилья, построенного и (или) приобретенного у индивидуальных застройщиков в рамках государственной программы жилищного строительства «Нұрлы жер», утверждаемыми уполномоченным органом, таким образом, планируется завершение строительства объектов жилищного строительства в рамках государственной программы жилищного строительства «Нұрлы жер».:

— Жилье по линии АО» Байтерек девелопмент » предоставляется очередникам МИО на приобретение и будет обеспечен ввод в эксплуатацию 9789 квартир (588,7 тыс. кв. метров) при наличии нереализованного жилья другим лицам, реализация проектов завершена;

— Жилье АО» КИК » предоставляется в аренду с последующим выкупом очередникам МИО в соответствии с правилами реализации жилья, построенного и (или) приобретенного у частных застройщиков в рамках государственной программы жилищного строительства «Нұрлы жер», утвержденными уполномоченным органом, общей площадью 1,054 млн. долл. 583 квадратных метров построено и приобретено 18 квартир), завершена реализация проектов;

— Жилье АО » ФНБ » Самрук-Казына «для всех категорий граждан (проекты коммерческого жилья реализуются в городах Нур-султане, Алматы, Шымкенте и ВКО), построено и приобретено 5 471 квартир общей площадью 283 тыс. кв. метров арендного жилья с выкупом), Жилье АО» ФНБ «Самрук-Казына» для всех категорий граждан. Предусмотрены нормы реализации проектов жилищного строительства через программы ЖССБК по обеспечению жильем военнослужащих и сотрудников специальных государственных органов, проектов с участием частных застройщиков путем размещения средств ЖССБК на обусловленных депозитах в БВУ. Продолжается реализация пилотного проекта сноса аварийного жилья в городе Нур-Султан,в рамках которого предусматривается строительство малогабаритных жилых домов с офисными помещениями и паркингами для реализации проекта на рынке с целью реинвестирования. Предусматривается реализация механизма защиты долевых вкладов с участием Фонда гарантирования, а также финансирование завершения объектов проблемного жилищного строительства в городе Нур-Султане за счет кредитования АО «Байтерек девелопмент» уполномоченной организации города Нур-султана на условиях платности, срочности и возвратности.

Медиаон информация

517 слова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.