ҚР баспана алуға кезекке қою үшін тиісті елді мекенде тұрақты тұру қажет (тұру мерзміне қарамастан). Коммуналдық немесе мемлекеттік пәтерлер коммуналдық тұрғын үй қорынан немесе жеке тұрғын үй қорынан мынадай тұлғаларға ұсынылады (әкімдіктер жалға алған пәтерлер, егер қорға кірсе): Ұлы Отан соғысының мүгедектеріне және қатысушыларға (онлайн жеңілдіктердің болуы туралы анықтама алу*); жетiм балаларға, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға; «Алтын алқа», «Күміс алқа» алқаларымен наградталған немесе бұрын «Батыр ана» атағын алған, сондай-ақ I және II дәрежелі «Ана даңқы» ордендерімен наградталған көпбалалы аналарға, көпбалалы отбасыларға жататын Қазақстан Республикасы азаматтарының пайдалануына беріледі. Азаматтардың аталған санаттарының жиынтық орташа айлық кірісі тұрғынжай беру туралы өтініш жасау алдындағы соңғы он екі айда отбасының әрбір мүшесіне республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген ең төмен күнкөріс деңгейінің 3,1 еселенген мөлшерінен төмен болуға тиіс; республикалық бюджет туралы заңмен тиісті қаржы жылына белгіленген ең төменгі күнкөріс мөлшерінен 3,1 есе төмен отбасының әр мүшесіне баспана ұсыну туралы жүгінер алдында соңғы он екі ай үшін жиынтық орташа айлық табысы бар халықтың әлеуметтік әлсіз топтарына. Ең төменгі күнкөрістің 3,1 есе мөлшерінің коэффициенті жетім-балаларға, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға және мүгедек балаларға қолданылмайды; мемлекеттік қызметкерлерге, бюджеттік ұйым қызметкерлеріне, әскери қызметкерлерге, ғарышкерлікке үміткерлерге және мемлекеттік сайлау лауазымындағыларға; ҚР заңнамасына белгіленген тәртіпте жалғыз баспанасы апатты жағдайда деп танылған азаматтарға. *Ескерту. Жеңілдіктердің болуы туралы анықтаманы (Ұлы Отан соғысына қатысушыларға, Чернобыль АЭС апатын жоюшыларға, әскери-интернационалистерге)  онлайн алуға болады, ол үшін ЭЦҚ керек емес. Сіз  туысқандарыңызға да көмектесесіз, себебі анықтаманы тек өзіңізге ғана емес, сонымен қатар туысқаныңызға да ала аласыз. Бұл жерде «Тұрғын үй қатынастары туралы» Заңның 69-бабына сәйкес тұрғын үйге мұқтаж болып табыласыз, егер: коммуналдық тұрғын үй қорынан немесе мемлекеттік кәсіпорынның тұрғын үй қорынан тұрғын үйді есепке қоюда және ұсыну сәтінде ҚР аумағында меншік құқығында тұрғын үй болмаса; есепке қойған кезде және мемлекеттік мекеменің тұрғын үй қорынан тұрғын үй берген кезде осы елдi мекенде меншiк құқығында тұрғын үйі болмаса; өздеріне берілген сатып алу құқығынсыз жалға берілетін тұрғынжайы болмаса; сіздің отбасыңыз тұрып жатқан баспана белгіленген санитарлық және техникалық талаптарға жауап бермесе; біріккен оқшауланбаған тұрғын бөлмелерде екі және одан да артық отбасы тұрса; сіздің отбасыңызда кейбір созылмалы аурулардың ауыр нысандарымен ауыратын науқастар болса (ҚР Үкіметінде бекітілген аурулардың тізімі бойынша), онда бір бөлмеде (пәтерде) бірге тұру мүмкін емес.

Медиаон ақпарат

370 сөз

Кто может претендовать на получение жилья из государственного жилищного фонда?

Для постановки в очередь на получение жилья в РК необходимо постоянное проживание в соответствующем населенном пункте (независимо от срока проживания). Коммунальные или государственные квартиры предоставляются из коммунального жилищного фонда или индивидуального жилищного фонда следующим лицам (квартиры, арендованные акиматами, если входят в Фонд): инвалидам и участникам Великой Отечественной войны (получение справки о наличии онлайн льгот*); детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей; Многодетным матерям, награжденным подвесками» Алтын алқа»,» Күміс алқа «или получившим ранее звание» Мать-героиня», а также награжденным орденами» Материнская слава » I и II степени, гражданам Республики Казахстан, относящимся к многодетным семьям. Совокупный среднемесячный доход указанных категорий граждан за последние двенадцать месяцев перед обращением о предоставлении жилища на каждого члена семьи должен быть ниже 3,1-кратного размера прожиточного минимума, установленного на соответствующий финансовый год законом О республиканском бюджете.; социально уязвимым слоям населения, имеющим совокупный среднемесячный доход за последние двенадцать месяцев перед обращением о предоставлении жилья на каждого члена семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного на соответствующий финансовый год законом О республиканском бюджете. Коэффициент в 3,1 раза к прожиточному минимуму не распространяется на детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей-инвалидов; на государственных служащих, работников бюджетных организаций, военнослужащих, кандидатов в космонавты и на государственных избирательных должностях; Гражданам, единственное жилище которых признано аварийным в порядке, установленном законодательством РК. *Примечание. Справки о наличии льгот (участникам Великой Отечественной войны, ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, воинам-интернационалистам) можно получить онлайн, для чего ЭЦП не нужна. Вы поможете родственникам, потому что справку можно получить не только себе, но и родственникам. При этом в соответствии со ст. 69 Закона» О жилищных отношениях » вы являетесь нуждающимися в жилье, если: на момент постановки на учет и предоставления жилища из коммунального жилищного фонда или жилищного фонда государственного предприятия на праве собственности на территории РК нет жилища на праве собственности; при постановке на учет и на момент предоставления жилища из жилищного фонда государственного учреждения в данном населенном пункте нет жилища на; в Объединенных неизолированных жилых помещениях проживают две и более семей; в вашей семье имеются больные тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний (по списку заболеваний, утвержденному Правительством РК), где совместное проживание в одной комнате (квартире) невозможно.

Медиаон информация

356 слов

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.