Реформа бар салалардың және жалпы экономиканың өнімділігін арттыруға, сондай-ақ оның күрделілігін арттыруға бағытталған. Шығындардың төмендеуі, тауарлар мен көрсетілетін қызметтер көлемінің артуы, салалардың әртараптандырылуы мен жоғары өнімді жұмыс орындары санының өсуі негізгі нәтиже болады. Болашақ пен технологияларды бүгінгі таңда бөлуге болмайды. Жаппай цифрландыру мен технологиялық қайта жарақтандыру арқылы біз экономиканың сапалы өсуін қамтамасыз ету жолындағы басты тосқауыл – төмен өнімділікті еңсеру тұр. Қазіргі уақытта Қазақстан экономикасының барлық салаларында еңбек өнімділігі деңгейінде дамыған елдерден артта қалу байқалады. Мысалы, ауыл шаруашылығында мұндай артта қалу дәрежесі 12-15 есе, тау кен өндіру өнеркәсібінде 5-10 есе, өңдеу өнеркәсібінде 2-4 есе байқалады. Экономиканың күрделілігі мен ғылымды қажетсінуінің одан әрі артуы ҒЗТКЖ-да инвестициялардың төмен деңгейімен шектелген, олар Қазақстанда ЖІӨ-нің 0,15%-ын ғана құрайды (Ресей мен Бразилияда – 1,2%, Канадада – 1,6%, Австралияда – 2,2%), ол инновацияларға төмен сұраныс пен қолданбалы зерттеулердің жетіспеуіне байланысты. «Салаларды технологиялық жаңарту және цифрландыру» басымдығы. Аталған басымдық мынадай міндеттердің іске асырылуын болжайды: болашақ технологияларын дамыту; инфрақұрылымды дамыту және цифрландыру тосқауылдарын жою; технологиялық жоғары өнімді компанияларды тарту. Технологиялық жаңғырту жұмыс істеп тұрған кәсіпорындардың өнімділігін арттырады, оларды заманауи және сыртқы нарықтарда неғұрлым бәсекеге қабілетті етеді. Жаңа технологиялар жергілікті стартаптардың да, сол сияқты Қазақстанның аумағында орналасқан шетелдік компаниялардың да жаңа жоғары өнімді кәсіпорындарының пайда болуының іргетасыны айналады. Қазақстан экономикасының бәсекеге қабілеттілігін сақтау мен дамытудың негізі мемлекет пен бизнестің бірлескен күшімен цифрлық құрамдауышты дамыту болып табылады.  Өнеркәсіптің одан әрі жаңғыртылуының маңызды бағыты – төртінші өнеркәсіптік революцияның немесе 4.0 Индустрияның элементтерін пайдалана отырып, технологиялық процестерді, интерфейстерді және хаттамаларды ЭЫДҰ стандарттарына стандарттау, табысты шешімдерді тестілеу мен ауқымды ету үшін құзыреттер орталықтарын құру есебінен базалық салаларды технологиялық қайта жарақтандыру. Компанияларды жаңғыртуға қажетті жабдықты жаңартуға және цифрлық технологияларды (мысалы, 3D принтерлер, автоматтандырылған дрондар, сенсорлар және т.б.), технологиялар трансфері мен кері трансферін енгізуге ынталандыру шаралары әзірленіп, енгізіледі. Салаларды технологиялық жаңарту және цифрландыру үшін жағдай жасау мақсатында сенімді, қолжетімді және қауіпсіз цифрлық инфрақұрылымды, ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету инфрақұрылымы дамиды, заңнамалық тосқауылдар алып тасталады. Технологиялық жоғары өнімді компаниялар болашақ экономиканың негізіне айналады. Ол үшін жеке инновациялық компаниялардың пайда болуы мен дамуына, сондай-ақжоғары технологиялық шетел компанияларын  шоғырландыру үшін жағдай жасалады. Болашақ технологияларын дамыту міндеті. Технологяилық процестерді стандарттау. Индустрия 4.0 үшін құзыреттер орталығын құру. Модельді цифрлық фабрикалар құру.

Медиаон ақпарат

351 сөз

Технологическое обновление и цифровизация

Реформа направлена на повышение производительности существующих отраслей и экономики в целом, а также на повышение ее сложности. Основным результатом будет снижение затрат, увеличение объемов товаров и услуг, диверсификация отраслей и рост количества высокопроизводительных рабочих мест. Будущее и технологии сегодня нельзя разделить. Через массовую цифровизацию и технологическое перевооружение нам предстоит преодолеть главный барьер на пути обеспечения качественного роста экономики – низкую производительность. В настоящее время во всех отраслях экономики Казахстана наблюдается отставание от развитых стран на уровне производительности труда. Например, в сельском хозяйстве такая отсталость наблюдается в 12-15 раз, в горнодобывающей промышленности в 5-10 раз, в обрабатывающей промышленности в 2-4 раза. Дальнейшее повышение сложности и наукоемкости экономики ограничено низким уровнем инвестиций в НИОКР, которые составляют лишь 0,15% от ВВП в Казахстане (в России и Бразилии – 1,2%, Канаде – 1,6%, Австралии – 2,2%), что связано с низким спросом на инновации и недостатком прикладных исследований. Приоритет «технологическое обновление и цифровизация отраслей». Данный приоритет предполагает реализацию следующих задач: развитие перспективных технологий; устранение барьеров развития инфраструктуры и цифровизации; привлечение технологических высокопроизводительных компаний. Технологическая модернизация повысит производительность действующих предприятий, делает их более конкурентоспособными на современном и внешнем рынках. Новые технологии станут фундаментом появления новых высокопроизводительных предприятий как местных стартапов, так и иностранных компаний, расположенных на территории Казахстана. Основой сохранения и развития конкурентоспособности экономики Казахстана является развитие цифровой составляющей совместными усилиями государства и бизнеса. Важное направление дальнейшей модернизации промышленности-технологическое перевооружение базовых отраслей за счет создания центров компетенций для стандартизации технологических процессов, интерфейсов и протоколов на стандарты ОЭСР, тестирования и масштабирования успешных решений с использованием элементов Четвертой промышленной революции или Индустрии 4.0. Будут разработаны и внедрены меры стимулирования обновления оборудования, необходимого для модернизации компаний, и внедрения цифровых технологий (например, 3D принтеры, автоматизированные дроны, сенсоры и т. д.), трансфера технологий и обратного трансфера. В целях создания условий для технологического обновления и цифровизации отраслей будет развиваться инфраструктура обеспечения надежной, доступной и безопасной цифровой инфраструктуры, информационной безопасности, исключены законодательные барьеры. Технологические высокопроизводительные компании станут основой будущей экономики. Для этого будут созданы условия для возникновения и развития частных инновационных компаний, а также для консолидации высокотехнологичных зарубежных компаний. Задача развития перспективных технологий. Обучались в технологическом стандартизации процессов. Создание центра компетенции для Индустрии 4.0. Создание модельных цифровых фабрик.

Медиаон информация

357 слова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.