Жаңа бағыт экономикалық саясатының мәні – түгел қамтитын экономикалық прагматизм. Шын мәнінде бұл біздің бүгінгі көзқарастарымыз бен ұстанымдарымызды түбегейлі өзгерту.

Бұл нені білдіреді?

Бірінші. Экономикалық және басқару шешімдерін түгелдей экономикалық мақсаттылық және ұзақмерзімді мүдделер тұрғысында қабылдау.

Екінші. Қазақстан толыққанды бизнес-серіктестік ретінде қатыса алатын жаңа нарықтық тауашаларды айқындау. Экономикалық дамудың жаңа тіректерін құру.

Үшінші. Экономикалық әлеуетті арттыру мақсатында қолайлы инвестициялық ахуал құру. Инвестициядан алынатын кірістілік пен қайтарым. Төртінші. Экономиканың тиімді жеке секторын құру және мемлекеттік-жекеменшік серіктестікті дамыту. Экспортты мемлекеттік ынталандыру. Жаңа кадр саясаты

Жаңа экономикалық саясат табыстылығының басты шарты кадрлар арқылы нығайтылуға тиіс. Бұл үшін біз:

  • Басқарушылық ресурсын жетілдіруге тиіспіз әрі бұл үшін бізде резервтер бар. Менеждменттің жаңа құралдарын және мемлекеттік сектордағы корпоративтік басқарудың қағидаларын енгізу қажет.
  • Мұнымен бір мезгілде халықаралық еңбек бөлінісінен пайдалы жағын алуымыз,

атап айтқанда, біздің жаңа бағытымыздың бірқатар міндеттерін іске асыру үшін аутсорсинг бағдарламалары арқылы сыртқы кадр ресурстарын тартуымыз керек. Біз сонымен қатар ашық нарықтағы ең үздік шетел мамандарын тартуға және оларды елімізге жұмысқа шақыруға тиіспіз.

Кең көлемді халықаралық тәжірибесі бар, әрі білімді басқару кадрларды пайдалану екі бірдей нәтиже береді: біз өндірісіміздің менеджментін жаңғыртумен қатар, өзіміздің отандық кадрларымызды үйретеміз. Бұл — біз үшін жаңа тәжірибе.

Медиаон ақпарат

196 сөз

Глава государства Н.Назарбаев: всеобъемлющий экономический ПРАГМАТИЗМ

Суть экономической политики нового курса — всеобъемлющий экономический прагматизм. На самом деле это кардинальное изменение наших сегодняшних взглядов и позиций.

Что это значит?

Первый. Принятие всех экономических и управленческих решений с точки зрения экономической целесообразности и долгосрочных интересов.

Второе. Определить новые рыночные ниши, в которых Казахстан может участвовать в качестве полноценного бизнес-партнерства. Создание новых опор экономического развития.

Третий. Создание благоприятного инвестиционного климата с целью повышения экономического потенциала. Доходность и возврат от инвестиций. Четвертое. Создание эффективного частного сектора экономики и развитие государственно-частного партнерства. Государственное стимулирование экспорта. Новая кадровая политика

Главное условие успеха новой экономической политики должно быть подкреплено кадрами. Для этого мы:

  • Мы должны совершенствовать управленческий ресурс, и для этого у нас есть резервы. Необходимо внедрить новые инструменты менеджмента и принципы корпоративного управления в государственном секторе.
  • Одновременно с этим мы получаем выгодную сторону от международного разделения труда.,

в частности, для реализации ряда задач нашего нового направления необходимо привлекать внешние кадровые ресурсы через программы аутсорсинга. Мы также должны привлекать лучших зарубежных специалистов на открытом рынке и пригласить их на работу в страну.

С широким международным опытом, и использование управленческих кадров в образовании дает два одинаковых результата: мы не только модернизируем менеджмент нашего производства, но и учим наших отечественных кадров. Это новый опыт для нас.

Медиаон информация

212 слов

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.