«Қазақстан — 2050» — ауылшаруашылығын дамыту

Елбасымыз Н.Назарбаев бастаған бағдарламаны, әрі қарай жүзеге асуы мен нәтижиесі — тікелей президентіміз Қ.Тоқаевтың жасаған шешімдеріне байланысты. Бүгінде Қ.Тоқаев экономикамызды өсіруге, халықтың әл-ауқатының жақсаруына осы «Қазақстан — 2050» стратегиясы маңызды шараларды жүзеге асырушы басты бағдарламалардың бірі деп санайды. Соның ішінде  ауылшаруашылығын, әсіресе, ауылшаруашылығы өніміне өсіп отырған жаһандық сұраныс жағдайында ауқымды жаңғырту қажет.

Әлемдік азық-түлік нарығының көшбасшысы болу және ауылшаруашылығы өндірісін арттыру үшін бізге мыналар қажет:

 • Егістік алаңын ұлғайту. Мұндай мүмкіндік барлық елдерде бірдей жоқ екенін атап өтемін.
 • Егістік түсімін, ең алдымен жаңа технологиялар енгізу есебінен елеулі көтеру қажет.
 • Біз әлемдік деңгейдегі мал шаруашылығы жемшөп базасын құру үшін үлкен әлеуетке иеміз.
 • Біз экологиялылыққа баса назар аудара отырып, ұлттық бәсекеге қабілетті брендтер құруға тиіспіз. Нәтижесінде мен агроөнеркәсіптік кешеннің алдына – экологиялық таза өндіріс саласындағы жаһандық ойыншы болу міндетін қоямын.

Ауыл шаруашылық қайта өңдеуде және саудада фермерлік пен шағынжәне орта бизнесті  дамыту.

Бұл – өзекті міндет. Бұл арада бізге:

 • Жер өңдеу мәдениетін өзгерту және жаңа ғылыми, технологиялық, басқарушылық жетістіктерді ескере отырып, мал шаруашылығындағы дәстүрлерімізді жаңғыртуымыз қажет.
 • Аса ірі экспорттық нарықты меңгеру үшін біз қай азық-түліктің жаппай өндірісін басты етіп қоятынымызды айқындауымыз керек. Алынған шаралардың нәтижесінде 2050 жылға қарай ел ЖІӨ-дегі ауылшаруашылық өнімінің үлесі 5 есе артуы тиіс. 2013 жылдың өзінде Үкіметке мыналарды тапсырамын:
 • Ел агроөнеркәсіп кешенінің 2020 жылға дейінгі дамуының жаңа бағдарламасын әзірлеу.
 • 2020 жылға қарай ауылшаруашылығын мемлекеттік қолдаудың көлемін 4,5 есе арттыру.
 • Ең жаңа агротехнологияларды қолдануға бағытталған орта және ірі тауарлық ауылшаруашылық өндірістерін  құру  жөніндегі  заңнамалық  және  экономикалық ынталандырулар жүйесін тұжырымдау.
 • Берілгеннен кейін белгілі бір кезеңде игеру қолға алынбаған жерлерге салық

мөлшерлемелерін көтеруді енгізу.

Жетіншіден, еліміздің су ресуртарына қатысты жаңа саясат тұжырымдауқажет.

Ауылшаруашылығы мұқтаждығы үшін бізге аса көп су көлемі қажет. Осыған байланысты біз:

 • Басқа елдердегі, мысалы, Австралиядағы сумен қамтамасыз ету проблемаларын шешудің озат тәжірибесін мұқият зерделеп, оны біздің жағдайымызда пайдалануға тиіспіз.
 • Бізде елеулі қоры бар жерасты суларын өндіру мен үнемді пайдаланудың ең озат технологияларын енгізу қажет.
 • Агроөнеркәсіп секторында ылғал үнемдеу технологиясына кешенді түрде ауысуға тиіспіз. Қоғамымыздағы ой-сананы түбегейлі өзгерту қажет. Біздің ең асыл табиғи байлығымыз – суды ысырап етуді тоқтатуымыз қажет. 2050 жылға қарай Қазақстан сумен қамтамасыз ету проблемасын түбегейлі шешуге тиіс.

Үкіметке дәйектілікпен, бірінші кезеңде 2020 жылға қарай – тұрғындарды ауыз сумен қамтамасыз ету, 2040 жылға қарай суару проблемасын шешетін ұзақмерзімді бағдарлама жасауды  тапсырамын.

Медиаон ақпарат

369 сөз

«Казахстан – 2050»  — развитие сельского хозяйства

В связи с тем, что программа, инициированная Елбасы Н.Назарбаевым, и дальнейшая реализация и результат — напрямую зависит от решений нашего президента К. Токаева. К. Токаев считает, что эта Стратегия «Казахстан-2050» является одной из главных программ в реализации важных мер для роста нашей экономики, улучшения благосостояния населения. В том числе необходима масштабная модернизация сельского хозяйства, особенно в условиях растущего глобального спроса на сельскохозяйственную продукцию.

Для того, чтобы стать лидером мирового продовольственного рынка и наращивать сельскохозяйственное производство нам необходимо следующее:

* Увеличение посевных площадей. Отметим, что такой возможности во всех странах нет одинаково.

 • Необходимо значительно повысить урожайность, прежде всего, за счет внедрения новых технологий.
 • Мы обладаем большим потенциалом для создания кормовой базы животноводства мирового уровня.
 • Мы должны создавать национальные конкурентоспособные бренды с акцентом на экологичность. В результате я ставлю задачу перед агропромышленным комплексом — стать глобальным игроком в области экологически чистого производства.

Развитие фермерства и малого и среднего бизнеса в сельскохозяйственной переработке и торговле.

Это актуальная задача. Это нам в ближайшее время:

 • Необходимо изменить культуру земледелия и модернизировать наши традиции в животноводстве с учетом новых научных, технологических, управленческих достижений.
 • Для овладения крупнейшим экспортным рынком мы должны определить, какие продукты мы должны стать главным для массового производства. В результате принятых мер к 2050 году доля сельскохозяйственной продукции в ВВП страны должна вырасти в 5 раз. Уже в 2013 году поручаю Правительству::

* Разработка новой программы развития агропромышленного комплекса страны до 2020 года.

* К 2020 году увеличение объема государственной поддержки сельского хозяйства в 4,5 раза.

 • Выработать систему законодательных и экономических стимулов по созданию средне-и крупнотоварных сельскохозяйственных производств, направленных на применение новейших агротехнологий.

* Налог на земли, освоение которых в течение определенного периода после передачи не было начато

внесении поднять ставки.

В-седьмых, необходимо выработать новую политику в отношении водных ресурсов страны.

Для нужд сельского хозяйства нам необходимо большое количество воды. В связи с этим мы:

 • Тщательно изучить передовой опыт решения проблем водообеспечения в других странах, например, в Австралии, и использовать его в наших условиях.
 • Необходимо внедрить передовые технологии добычи и экономного использования подземных вод с существенными запасами.
 • В агропромышленном секторе необходимо комплексно перейти на влагосберегающие технологии. Необходимо кардинально изменить сознание нашего общества. Наше самое благородное природное богатство-нужно прекратить сброс воды. К 2050 году Казахстан должен кардинально решить проблему водообеспечения.

Поручаю правительству последовательно, на первом этапе разработать долгосрочную программу, которая будет решать проблему обеспечения населения питьевой водой к 2020 году, орошения к 2040 году.

Медиаон информация

397 слов

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *