Н.Ә.Назарбаев еліміздегі орындалуға тиіс Жаңа сын-қатерлерге лайықты төтеп беру үшін ендігі жерде 2030 Стратегиясының аясы жеткілікті емес. Біз жоспарлау көкжиегін кеңейтіп, кезекті дүниетанымдық серпіліс жасауымыз керек. Біріншіден, Қазақстан – қазіргі заманғы мемлекет. Біздің мемлекетіміз кемелдікке жетті. Сондықтан да бүгінгі күн тәртібі мемлекеттің қалыптасуы кезеңіндегіден өзгеше. Дүниеде болып жатқан өзгерістердің сипаты мен тереңдігі, жаһандық өзара іс- қимыл ұзақ мерзімді дамуды талап етеді. Көптеген елдер қазірдің өзінде 2030- 2050 жылдардың арғы жағына көз жіберуге тырысады. «Басқарылатын болжамдау» қазіргі тұрақсыз кезде мемлекеттер дамуының маңызды тетігіне айналуда. Екіншіден, «Қазақстан 2030» стратегиясы біздің мемлекеттілігіміздің қалыптасу кезеңі үшін жасалған болатын. Өзінің базалық өлшемі бойынша ол орындалды. Үшіншіден, біз жаңа шындық тудырған сынақтар мен қауіп-қатерлерге кезігіп отырмыз. Олар жалпылық сипат алып, барлық елдер мен өңірлерге әсерін тигізуде. Біз «Қазақстан-2030» стратегиясын тұжырымдаған кезде нәтижесінде жаңа, мүлдем күтпеген, экономикалық және геосаяси жағдаяттар туындайтын, өз көлемі жағынан теңдесі жоқ әлемдік қаржы-экономикалық дағдарыс төнеді деп ешкім күтпеген еді.  2030 стратегиясы 1997 жылы ашық құжат ретінде жасалды. Біз о бастан-ақ оған түзетулер енгізу мүмкіндігін ескердік. Әлемдегі жағдай өзгеретінін және өмір өз түзетулерін енгізуі мүмкін екенін түсіне отырып, менің тапсырмам бойынша жаңа жағдайдағы біздің орнымыз бен біздің мүмкіндіктерімізді ой елегінен өткізе отырып жұмыс істейтін жұмыс тобы құрылды. Олардың талдау жұмыстарын ескере отырып, мен ұлттың 2050 жылға дейінгі жаңа саяси бағытын жасауды ұсынамын, оның ішінде 2030 Стратегиясының міндеттерін орындау жалғасын табатын болады. Уақыт пен жағдай 2030 бағдарламасы сияқты біздің жоспарларымызға түзетулерін енгізетінін нақты түйсінуіміз керек.

2050 жыл — жай бейнелі дата емес.

Медиаон ақпарат

248 сөз

Качественно изменилась парадигма задач, которые мы должны решать.

Для того, чтобы Назарбаев достойно выдержал новые вызовы, которые должны быть выполнены в нашей стране, сейчас не достаточно рамок Стратегии-2030. Мы должны расширять горизонты планирования и сделать очередной мировоззренческий прорыв. Во – первых, Казахстан-это современное государство. Наша страна достигла зрелости. Поэтому сегодняшняя повестка дня отличается от периода становления государства. Характер и глубина происходящих в мире изменений, глобальное взаимодействие требуют долгосрочного развития. Многие страны уже пытаются убедиться в том, что за 2030 — 2050 годы. «Управляемое прогнозирование»в настоящее время становится важным механизмом развития государств. Во-вторых, Стратегия «Казахстан-2030″ была разработана для периода становления нашей государственности. По своему базовому размеру она выполнена. В-третьих, мы сталкиваемся с вызовами и угрозами, вызванными новой реальностью. Они носят общечеловеческий характер и оказывают влияние на все страны и регионы. Мы не ожидали, что когда мы сформулировали Стратегию» Казахстан-2030», в результате чего возникает новая, совершенно непредвиденная, экономическая и геополитическая ситуация, угрожает беспрецедентный по своим масштабам мировой финансово-экономический кризис. Стратегия 2030 была создана в 1997 году как открытый документ. Мы с самого начала предусмотрели возможность внесения в него поправок. По моему поручению создана рабочая группа, которая осмысливает наше положение и наши возможности в новых условиях, осознавая, что ситуация в мире меняется и жизнь может внести свои коррективы. С учетом их аналитической работы я предлагаю создать новый политический курс нации до 2050 года, в том числе продолжение выполнения задач Стратегии-2030. Мы должны четко осознавать, что время и ситуация внесут коррективы в наши планы, такие как Программа 2030.

2050 год-это не просто символичная дата.

Медиаон информация

253 слов

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.