Елбасымыз Н.Назарбаев әрдайым білім мен кәсіби жұмысқа көңіл бөліп отырады. «Қазақстан — 2050» стратегиясында елімізде әлемнің дамыған 30 елінің қатарына кіргізуді көздейтін бұл бағдарлама қазақстандықтардың әл-ауқатын арттырып қана қоймай, кәсбі білімдерінде жетілдіретіні сөзсіз. Осы орайды Президентіміз Қ.Тоқаевта осы бағдарламаның жүзеге асырылуын айрықша бақылауға алған. Бәсекеге қабілетті дамыған мемлекет болу үшін біз сауаттылығы жоғары елге айналуымыз керек. Қазіргі әлемде жай ғана жаппай сауаттылық жеткіліксіз болып қалғалы қашан. Біздің азаматтарымыз үнемі ең озық жабдықтармен және ең заманауи өндірістерде жұмыс жасау машығын меңгеруге дайын болуға тиіс. Сондай-ақ балаларымыздың, жалпы барлық жеткіншек ұрпақтың функционалдық сауаттылығына да зор көңіл бөлу қажет. Балаларымыз қазіргі заманға бейімделген болуы үшін бұл аса маңызды. Біздің жұмыстарымыздың білім беру саласындағы басымдықтары Бүкіл әлемдегі сияқты, Қазақстан мектепке дейінгі білім берудің жаңа әдістеріне көшу керек. Сіздер білесіздер, мен басты міндеті балаларымыздың бастапқы мүмкіндіктерін теңестіру болған «Балапан» бағдарламасы бастамасын көтердім. Ол жүзеге асырыла бастаған сәттен бері 3 956 жаңа балабақша мен шағын орталық іске қосылды. Туу көрсеткішінің жоғарылығын, жалғасып жатқан демографиялық өсімді ескере келе, мен «Балапан» бағдарламасын 2020 жылға дейін ұзартуға шешім қабылдадым. Үкімет пен әкімдердің алдына балаларды мектепке дейінгі білім беру және тәрбиемен 100% қамтуға қол жеткізу міндетін қоямын. Қазақстан-2050 Жаңа бағытын ескере отырып, Кәсіби-техникалық және жоғары білім ең бірінші кезекте ұлттық экономиканың мамандарға деген қазіргі және келешектегі сұранысын барынша өтеуге бағдар ұстауы керек. Көп жағынан бұл халықты еңбекпен қамту мәселесін шешіп береді. Жоғары оқу орындары білім беру қызметімен шектеліп қалмауы тиіс. Олар қолданбалы және ғылыми-зерттеушілік бөлімшелерін құруы және дамытуы қажет. Біз академиялық автономия кепілдігін берген жоғары оқу орындары тек оқу бағдарламаларын жетілдірумен шектелмей, өздерінің ғылыми-зерттеушілік қызметін де белсене дамытуы тиіс. Жеке бизнестің, үкіметтік емес және қайырымдылық ұйымдарының, жеке адамдардың әлеуметтік жауапкершілігі білім беру саласында айрықша көрінуі керек. Бұл ең бірінші кезекте лайықты білім алуда оқу ақысын өз бетінше төлей алмайтын жастарға көмек беруге қатысты.

Ол үшін қажетті шаралар:

  • Жоғары және орта білім беру жүйесін дамыту үшін мемлекеттік-жекеменшік әріптестігі желісін құру.
  • Көпсатылы оқу гранттары жүйесін әзірлеу.
  • Бүкіл ел бойынша ғылыми-зерттеушілік және қолданбалы білім берудің өңірлік мамандықтарды ескеретін мамандандырылған оқу орындары жүйесін құру.
  • Жоғары оқу орындарындағы оқудың екінші курсынан бастап кәсіпорындардағы міндетті өндірістік тәжірибені заңнамалық тұрғыда бекіту. Бізге оқыту әдістемелерін жаңғырту және өңірлік мектеп орталықтарын құра отырып, білім берудің онлайн-жүйелерін белсене дамыту керек болады.
  • Біз қалайтындардың барлығы үшін қашықтан оқытуды және онлайн режимінде оқытуды қоса, отандық білім беру жүйесіне инновациялық әдістерді, шешімдерді және құралдарды қарқынды енгізуге тиіспіз.
  • Ескірген немесе сұраныс жоқ ғылыми және білім пәндерінен арылу, сонымен бірге, сұраныс көп және болашағы бар бағыттарды күшейту қажет.
  • Орта және жоғары білім берудің оқу жоспарларының  бағыттылығы   мен басымдықтарын оларға тәжірибелік машықтарға үйрету бойынша және тәжірибелік біліктілікке ие болу бағдарламаларын  қосып, өзгерту.
  • Кәсіпкерлікке бағдарланған оқу бағдарламаларын, білім беру курстары мен институттарын құру.

Медиаон ақпарат

454 сөз

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ-ОСНОВНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ

Елбасы Н.Назарбаев всегда уделяет внимание образованию и профессиональной работе. В Стратегии «Казахстан – 2050» Елбасы Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что программа, нацеленная на вхождение Казахстана в число 30-ти развитых стран мира, позволит не только повысить благосостояние казахстанцев, но и совершенствовать свои знания. В этом направлении у нашего президента К. Токаева находится на особом контроле за реализацией этой программы. Для того, чтобы стать развитым конкурентоспособным государством, мы должны стать высокообразованной страной. Когда в современном мире просто массовая грамотность остается недостаточной. Наши граждане должны быть всегда готовы к овладению самым передовым оборудованием и навыками работы на самых современных производствах. Также необходимо уделять большое внимание функциональной грамотности наших детей, всего подрастающего поколения. Это важно, чтобы дети были адаптированы к современной жизни. Приоритеты нашей работы в сфере образования, как и во всем мире, Казахстан должен перейти на новые методы дошкольного образования. Как вы знаете, я инициировал программу «Балапан», главной задачей которой является выравнивание стартовых возможностей наших детей. С момента его реализации введены в эксплуатацию 3 956 новых детских садов и мини-центров. С учетом высоких показателей рождаемости, продолжающегося демографического роста, я принял решение продлить программу» Балапан » до 2020 года. Я ставлю перед правительством и акимами задачу добиться 100% охвата детей дошкольным образованием и воспитанием. С учетом нового курса Казахстан-2050, профессионально-техническое и высшее образование должно ориентироваться в первую очередь на максимальное удовлетворение текущих и перспективных потребностей национальной экономики в специалистах. Во многом это решит проблему трудоустройства населения. Высшие учебные заведения не должны ограничиваться образовательной деятельностью. Они должны создавать и развивать прикладные и научно-исследовательские подразделения. Мы должны активно развивать свою научно-исследовательскую деятельность, не ограничиваясь совершенствованием учебных программ, вузы, которым гарантирована академическая автономия. Социальная ответственность частного бизнеса, неправительственных и благотворительных организаций, частных лиц. Это, в первую очередь, касается помощи молодым людям, которые не могут самостоятельно оплатить обучение в получении достойного образования.

Для этого необходимые меры:

* Создание сети государственно-частного партнерства для развития системы высшего и среднего образования.

* Разработка системы многоступенчатых учебных грантов.

* Создание сети специализированных учебных заведений по всей стране, учитывающих региональные специальности научно-исследовательского и прикладного образования.

* Законодательное закрепление обязательной производственной практики на предприятиях, начиная со второго курса обучения в высших учебных заведениях. Нам предстоит модернизировать методики обучения и активно развивать онлайн-системы образования, создавая региональные школьные центры.

  • Мы должны интенсивно внедрять инновационные методы, решения и инструменты в отечественную систему образования, включая дистанционное обучение и обучение в режиме онлайн для всех желающих.
  • Необходимо избавиться от устаревших или невостребованных научных и образовательных дисциплин, а также усилить востребованные и перспективные направления.

* Изменение направленности и приоритетов учебных планов среднего и высшего образования, включая программы по обучению им практическим навыкам и приобретению практических навыков.

* Создание учебных программ, образовательных курсов и институтов, ориентированных на предпринимательство.

Медиаон информация

449 слова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.