Аталған бастама мынадай міндеттердің іске асырылуын болжайды:

цифрлық құзыреті бар адамдарды дамыту;

инновацияларды ынталандыру;

ғылыми зерттеулер жүйесін дамыту. Бүгінгі таңда аса маңызды міндеттердің бірі цифрлық құзыреті бар адамдарды дамыту болып табылады. Бұл ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласындағы мамандар мен басқарушылар, сол сияқты күнделікті өмірде цифрлық өнімдер мен шешімдерді пайдаланатын барлық азаматтар болып табылады. Ол үшін жергілікті және халықаралық компанияларды тарта отырып, өмірдің барлық салалар мен аяларында ІТ-дағдыларға оқыту, кәсіпкерлерге АКТ қызметтердің жеңілдетілген бастапқы топтамасын ұсыну, электрондық сауда мен электрондық үкіметтің дамуын ынталандыру кеңінен қолданылатын болады. Халықтың, шағын және орта бизнестің цифрлық сауаттылығын арттыруға басты назар аударылады. Жаңа отандық инновациялық кәсіпорындардың (стартаптардың) пайда болуын қамтамасыз ету үшін инновациялық экожүйені дамыту жалғастырылады. Инновациялық жобалар мен стартаптарды кешенді қаржыландыру жүйесі енгізіледі, мемлекеттік гранттардың тиімділігі артады, жеке тәуекелді қаржыландыруды тарту үшін жағдай жасалады. Ол бір жағынан венчурлық инвесторларды, бизнес періштелерді, жеке инвестициялар қорларын және стартаптарға инвестицияларға мүдделі өзге инвесторларды және екінші жағынан өзінің идеяларын коммерцияландыру үшін қаражат іздеп жүрген бүкіл әлемнің стартаптары мен инноваторларын тартатын бірегей алаңға айналады. Қолданыстағы ғылыми зерттеулер жүйесі отандық ғылымның белсенді жаңғыртылуын және әлемдік ғылыми кеңістікке интеграциялануын белсенді қолдауға қайта бағдарланады. Әлемдік үрдістерді ескере отырып, нәтижелерді коммерцияландыру бойынша жеке ортақ қаржыландыру үлесін арттырып, цифрландыру, жасанды интеллект, нейрожелілер, заттар интернеті, ғарыш қызметтері, дағдарыстарды болжамдау сияқты ең өзекті тақырыптар бойынша ғылыми жобалар жүргізіледі. Жас ғалымдарға қолдау көрсетіледі. Қазақстандық ғалымдар халықаралық ғылыми жобаларға қатысады, міндетті түрде қазақ және ағылшын тілдеріндегі нұсқаларымен 3-4 ғылыми танымал бұқаралық журналдар мен интернет-басылымдар, 6-8 қазақстандық ағылшын тіліндегі ғылыми журналдар дамиды. Ғылымның бизнес-процестерін толық цифрландыру шеңберінде нақты уақыт режимінде ғылым жөніндегі ұлттық ақпараттық жүйе енгізіледі.

Медиаон ақпарат

263 сөз

Приоритет «создание основы для новой экономики»

Данная инициатива предполагает реализацию следующих задач:

развитие лиц, обладающих цифровой компетенцией;

стимулирование инноваций;

развитие системы научных исследований. На сегодняшний день одной из важнейших задач является развитие людей с цифровой компетенцией. Это специалисты и управленцы в области информационно-коммуникационных технологий, а также все граждане, использующие цифровые продукты и решения в повседневной жизни. Для этого будет широко применяться обучение IT-навыкам во всех сферах и сферах жизни с привлечением местных и международных компаний, предоставление предпринимателям упрощенного стартового пакета ИКТ услуг, стимулирование развития электронной торговли и электронного правительства. Особое внимание будет уделено повышению цифровой грамотности населения, малого и среднего бизнеса. Продолжится развитие инновационной экосистемы для обеспечения появления новых отечественных инновационных предприятий (стартапов). Будет внедрена система комплексного финансирования инновационных проектов и стартапов, повысится эффективность государственных грантов, созданы условия для привлечения частного рискового финансирования. Он станет уникальной площадкой для привлечения венчурных инвесторов, бизнес ангелов, фондов частных инвестиций и других инвесторов, заинтересованных в инвестициях в стартапы, и стартапов и инноваторов всего мира, ищущих средства для коммерциализации своих идей, с одной стороны. Действующая система научных исследований будет переориентирована на активную поддержку активной модернизации и интеграции отечественной науки в мировое научное пространство. С учетом мировых тенденций проводятся научные проекты по наиболее актуальным темам, таким как цифровизация, искусственный интеллект, нейросети, интернет вещей, космические услуги, прогнозирование кризисов, увеличение доли частного софинансирования по коммерциализации результатов. Поддержка молодых ученых. Казахстанские ученые участвуют в международных научных проектах, в обязательном порядке развиваются 3-4 научно-популярных массовых журналов и интернет-изданий с версиями на казахском и английском языках, 6-8 казахстанских научных журналов на английском языке. В рамках полной цифровизации бизнес-процессов науки в режиме реального времени будет внедрена национальная информационная система по науке.

Медиаон информация

273 слова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.