«Инвестициялық жобалардың презентациясы» питч-сессиясына Түркістан қаласына жақын жердегі 7 «өсу нүктесі» шығарылды. Инвестициялар көлемі бойынша жобалар шағын және орта бизнес аудиториясына бағытталған. Яғни, бір учаскені дамытуға бірнеше инвестор қатысады.
Іс-шара өңірдегі кәсіпкерлік белсенділікті арттыру мақсатында өткізілді. Түркістан облысы әкімінің орынбасары Ермек Кенжеханұлы алғы сөзінде: «Туризм – өңір үшін басым бағыттардың бірі. Мемлекет инфрақұрылымды дамыту, несие ұсыну құралдары көмегімен, сондай-ақ өңірді ішкі және сыртқы нарықтарда ілгерілету арқылы салаға қолдау көрсетеді», деп атап өтті.
«Open Turkistan» ТАО» ЖШС бас директоры Әсем Әбдірімова Түркістан қаласының маңындағы туристік бағыттарды дамыту тұжырымдамасын ұсынды. Шараға дайындық кезінде Түркістан қаласына жақын әрі көлік инфрақұрылымының болуы, елді мекенге жақын аумақтарда жер учаскелерінің болуы секілді параметрлерге сәйкес келетін бірнеше перспективалық өсу нүктесі анықталды.
Консалтинг және учаскелердің келешегін сараптамалық бағалау мақсатында ұйымдастырушылар Аюсай және Түргенсай визит-орталықтары, Тау-Тас глэмпингі, «Қыран», «Ғұндар», «Zolo Group» этноауылдарының өкілдерін тартты.
«Қыран» қыран құстармен аңшылық федерациясының атқарушы директоры Бағдад Муптекқызы этноауыл тұжырымдамасында белсенділікті арттырып, соның ішінде қыран құстармен аң аулаумен толықтыру қажеттігін айтты.
«Өкінішке қарай, өскелең ұрпақты құс шаруашылығына үйрете алатын ақсақалдар өте аз. Түркістанда қажылық туризм дамыған. Енді туризмнің басқа түрлерін дамытатын кез келді. Құс шаруашылығын әлемдік деңгейде насихаттау қажет», дейді ол.
Аумақтар маркетингі бойынша жетекші ресейлік сарапшы, аумақтық маркетинг орталығының басшысы Константин Гаранин аумақтың тартымдылығын арттыру құралдары туралы өз көзқарасымен бөлісті.
Ол Түркістанда агломерациялық тәсілді қолдану маңызды екенін атап өтті, өйткені жақын жерде 4 миллионнан астам халқы бар 2 агломерация бар, бұл кез келген бизнес үшін ағын жасау үшін жеткілікті.
Іс-шараға Түркістан облысының кәсіпкерлерін, сондай-ақ Астана, Алматы қаласы мен Алматы облысынан және басқа өңірлерден келген қонақтарды, барлығы 150-ге жуық қатысушы жиналды.
Түркістанда питч-сессиядан басқа франшизалар көрмесі ұйымдастырылды. Сондай-ақ iKapitalist инвестициялау платформасының негізін қалаушы Нұрбек Раев ШОБ-қа инвестициялар тарту бойынша шеберлік сабағы өткізді.
Түркістан облысы әкімнің баспасөз қызметі
_

В ТУРКЕСТАНЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ ТУРИЗМА

На питч-сессию по презентации инвестиционных проектов вынесены семь точек роста в непосредственной близости от города Туркестана. Проекты ориентированы на аудиторию малого и среднего бизнеса. То есть в развитии одного участка участвуют несколько инвесторов.

Мероприятие проводилось с целью повышения предпринимательской активности в регионе. В приветственном слове заместитель акима Туркестанской области Ермек Кенжеханулы отметил: «Туризм — одно из приоритетных направлений для региона. Государство оказывает поддержку отрасли с помощью инфраструктурного развития, инструментов кредитования, а также продвижения региона на внутреннем и внешнем рынках».

Генеральный директор ТОО «ТАО «Open Turkistan» Асем Абдрумова представила концепцию развития туристских маршрутов в окрестностях Туркестана. При подготовке к мероприятию было определено несколько перспективных точек роста, соответствующих таким параметрам, как близость к городу и наличие транспортной инфраструктуры, земельных участков на прилегающих к населенному пункту территориях.

Для консалтинга и экспертной оценки перспектив участков организаторы привлекли представителей визит-центров «Аюсай» и «Түргенсай», глэмпинга «Тау-Тас», этноаулов «Қыран», «Ғұндар», «Zolo Group».

Исполнительный директор Федерации охоты с орлиными птицами «Кыран» Багдад Муптеккызы отметила, что концепции этонаулов нужно придать активность, в том числе дополнив охотой с орлиными птицами.

«К сожалению, очень мало мастеров, способных обучить птицеводству. В Туркестане развит паломнический туризм. Пришло время заняться другими видами туризма. Необходимо продвигать птицеводство на мировом уровне», — сказала спикер.

Своим видением инструментов повышения привлекательности территории поделился ведущий российский эксперт по маркетингу территорий, руководитель территориального маркетингового центра Константин Гаранин. Он отметил, что в Туркестане важно использовать агломерационный подход, поскольку поблизости находятся две агломерации с населением более 4 млн человек, чего достаточно для создания потока для любого бизнеса.

В мероприятии приняли участие предприниматели Туркестанской области, а также гости из Астаны, Алматы, Алматинской области и других регионов — всего около 150 участников.

Кроме питч-сессии, в Туркестане была организована выставка франшиз. А основатель инвестиционной платформы iKapitalist Нурбек Раев провел мастер-класс по привлечению инвестиций в МСБ.
__

ATTRACTIVE INVESTMENT PROJECTS IN THE FIELD OF TOURISM ARE PRESENTED IN TURKESTAN
Seven growth points in the immediate vicinity of the city of Turkestan were presented at the pitch session for the presentation of investment projects. The projects are aimed at the audience of small and medium-sized businesses. That is, several investors are involved in the development of one site.
The event was held in order to increase entrepreneurial activity in the region. In his welcoming speech , deputy akim of Turkestan region Ermek Kenzhehanuly noted: «Tourism is one of the priority areas for the region. The state supports the industry with the help of infrastructure development, lending tools, as well as the promotion of the region in the domestic and foreign markets.»
Asem Abdrumova, General Director of TAO Open Turkistan LLP, presented a concept for the development of tourist routes in the vicinity of Turkestan. In preparation for the event, several promising growth points were identified, corresponding to such parameters as proximity to the city and the availability of transport infrastructure, land plots in the territories adjacent to the settlement.
For consulting and expert evaluation of the prospects of the sites, the organizers attracted representatives of the visit centers «Ayusai» and «Turgensai», glamping «Tau-Tas», ethnoauls «Kyran», «Gundar», «Zolo Group».
The executive director of the Federation of Hunting with Eagle Birds «Kyran» Bagdad Muptekkyzy noted that the concept of etonauls needs to be given activity, including supplementing hunting with eagle birds.
«Unfortunately, there are very few masters who can teach poultry farming. Pilgrimage tourism is developed in Turkestan. It’s time to do other types of tourism. It is necessary to promote poultry farming at the global level,» the speaker said.
Konstantin Garanin, a leading Russian expert on territory marketing, head of the territorial marketing center, shared his vision of tools to increase the attractiveness of the territory. He noted that it is important to use an agglomeration approach in Turkestan, since there are two agglomerations with a population of more than 4 million people nearby, which is enough to create a flow for any business.
The event was attended by entrepreneurs of Turkestan region, as well as guests from Astana, Almaty, Almaty region and other regions — about 150 participants in total.
In addition to the pitch session, an exhibition of franchises was organized in Turkestan. And the founder of the iKapitalist investment platform Nurbek Raev held a master class on attracting investments in SMEs.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.