Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалды Ордабасы ауданына іс-сапары барысында бірқатар кәсіпорынды аралап, жұмысымен танысты. Индустриалды аймақты кеңейту, дамыту жолдарын қарастырып, мамандармен, кәсіпкерлермен кеңесті. Өңір басшысы Ордабасы ауданында өндірісті дамытуға күш салынатынын жеткізді.
– Ордабасы ауданында өндірісті дамытуға мүмкіндік мол. Индустриалды аймақ қолайлы аумақта орналасқан. Біз индустриалды аймақты одан әрі кеңейтіп, кәсіпорындар ашуға күш саламыз. Инфрақұрылым мәселесі толық шешіледі. Инвесторлар мен кәсіпкерлерге қолдау көрсетуге дайынбыз , – деді Дархан Сатыбалды.
Бүгінде Ордабасы ауданында «Стандарт Ресурсис» ЖШС-нің мұнай өңдеу зауыты жұмыс істеп тұр. Өндіріс орнының құрылысы 2020 жылы аяқталған. Жұмысының ІІ кезеңін биылғы жылдың екінші жартыжылдығында іске қосқан. Жылына 100 мың тонна шикізат өндіреді. Жоғары маркалы бензиннен бастап, бірнеше өнім шығарылады. 200-ге жуық адам жұмыспен қамтылған. Олардың орташа айлығы 120-150 мың теңгені құрайды. Көмір-химия зауытының әлеуетін мамандар жоғары бағалап отыр.

Өңір басшысы одан кейін полиэтилен бұйымдарын қайта өңдейтін және синтепон талшығын өндіретін «GREEN TECHNOLOGY INDUSTRIES» зауытында болды. Бадам ауылындағы «Бадам» индустриялды аймағында орналасқан зауыттың инвестициялық құны – 6800,0 млн. теңге. Жобаның I кезеңі ПЭТ қалдықтарын тазарту және ұсақта турап флекс өнімін алу жобасы 2018 жылы «Үдемелі индустриалды-инновациялық даму» мемлекеттік бағдарламасы аясында іске қосылды. 2018 жылдан бері шығарылып жатқан флекс өнімі Ресей федерациясына экспортталуда. Қос өндіріс орнын аралап көрген Дархан Сатыбалды кәсіпкерлікке қолдау бағытындағы жұмыстар жанданатынын айтты. Индустриалды аймақтың кәріз жүйесін реттеу мәселесі маңызды екенін атап өтті.
Жұмыс сапарында облыс әкіміне «2021-2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту» ұлттық жоба аясында мемлекеттік грант арқылы қаржыландырылып, кәсібін ашқан азаматтар мен тауар өндірушілердің көрмесін көрмесі ұсынылып, жобалар таныстырылды.
Ордабасы ауданында «Бірыңғай индустрияландыру картасы» аясында 2022-2025 жылдары жалпы инвестициялық құны 105,7 млрд. теңге болатын және барлығы 1060 жаңа жұмыс орнын құратын 6 жобаны іске асыру жоспарланған. Биыл 3 жоба іске қосылды. Ал, «Бадам» индустриалдық аймағында жалпы құны 21 млрд. 234 млн. теңгені құрайтын 6 жоба орналасқан.
Ауданда өнеркәсіп саласында 9 айда 21 млрд. 190 млн. теңгенің өнімі өндіріліп, алдыңғы жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда 804 млн. теңгеге, ал нақты көлем индексі 0,3%-ға артты. Жыл қорытындысымен межеленген 28 млрд. теңгенің өнімі өндірілмек. Ордабасы ауданына 9 айда 26 млрд. 251 млн. теңге инвестиция тартылды. Бұл алдыңғы жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда 10 млрд. 955 млн. теңгеге артық. Соның ішінде жеке инвестициялар – 14 млрд. 851 млн. теңге.

Түркістан облысы әкімінің баспасөз қызметі
__

ТУРКЕСТАН: В ОРДАБАСИНСКОМ РАЙОНЕ РАСШИРИТСЯ ТЕРРИТОРИЯ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЗОНЫ И УВЕЛИЧИТСЯ КОЛИЧЕСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ

В ходе визита в Ордабасинский район аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды посетил ряд предприятий и ознакомился с их деятельностью. Он обсудил с владельцами предприятий и специалистами пути расширения и развития индустриальной зоны. Глава региона отметил, что в Ордабасинском районе будут предприняты меры по развитию производства.

— В Ордабасинском районе — большие возможности для развития производства. Индустриальная зона расположена на благоприятной территории. Мы будем прилагать усилия для ее дальнейшего расширения и открытия новых предприятий. Полностью решается проблема инфраструктуры. Мы готовы оказать поддержку инвесторам и предпринимателям , — сказал Дархан Сатыбалды.

В Ордабасинском районе работает нефтеперерабатывающий завод ТОО «Стандарт Ресурсис». Строительство производственного объекта завершено в 2020 году. Второй этап работ был запущен во втором полугодии этого года. Завод производит 100 тысяч тонн сырья в год — бензина высокой марки, других продуктов. На производстве занято около 200 человек. Средний размер зарплаты — 120-150 тысяч тенге. Потенциал угольно-химического завода высоко оценивают специалисты.

Затем глава региона посетил завод «GREEN TECHNOLOGY INDUSTRIES» по переработке полиэтиленовых изделий и производству синтетического волокна. Инвестиционная стоимость завода, расположенного в индустриальной зоне «Бадам» в селе Бадам, — 6800,0 млн тенге. Первый этап проекта — по производству по очистке отходов ПЭТ и получению мелкодисперсной флексной продукции — был запущен в 2018 году в рамках государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития. Продукция ордабасинского предприятия экспортируется в Россию.

Осмотрев два производственных предприятия, Д. Сатыбалды отметил, что работа по поддержке предпринимательства будет активизирована и что вопрос регулирования канализационной системы индустриальной зоны актуален.

В ходе рабочей поездки акиму области в рамках национального проекта «Развитие предпринимательства на 2021-2025 годы» была представлена выставка продукции граждан и товаропроизводителей, открывших собственно дело за счет государственного гранта.

В Ордабасинском районе в рамках Единой карты индустриализации в 2022-2025 годах планируется реализация шести проектов общей инвестиционной стоимости 105,7 млрд тенге и создание 1060 рабочих мест. В этом году запущены три проекта. В индустриальной зоне «Бадам» размещено шесть проектов стоимостью 21 млрд 234 млн тенге.

В области промышленности за девять месяцев произведено продукции на 21 млрд 190 млн тенге, что больше по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 804 млн тенге (индекс физического объема увеличился на 0,3%). По итогам года запланировано, что объем продукции достигнет 28 млрд тенге.

В район за девять месяцев привлечено 26 млрд 251 млн тенге инвестиций. Это на 10 млрд 955 млн больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. В том числе частные инвестиции составили 14 млрд 851 млн тенге.

Пресс-служба акима Туркестанской области

TURKESTAN: THE TERRITORY OF THE INDUSTRIAL ZONE WILL EXPAND IN ORDABASINSKY DISTRICT AND THE NUMBER OF ENTERPRISES WILL INCREASE

During his visit to Ordabasy district, akim of Turkestan region Darkhan Satybaldy visited a number of enterprises and got acquainted with their activities. He discussed with the owners of enterprises and specialists ways to expand and develop the industrial zone. The head of the region noted that measures will be taken in the Ordabasinsky district to develop production.
— There are great opportunities for the development of production in Ordabasy district. The industrial zone is located on a favorable territory. We will make efforts to expand it further and open new enterprises. The infrastructure problem is being completely solved. We are ready to support investors and entrepreneurs,» Darkhan Satybaldy said.
There is an oil refinery of Standard Resources LLP operating in Ordabasy district. The construction of the production facility was completed in 2020. The second stage of work was launched in the second half of this year. The plant produces 100 thousand tons of raw materials per year — high-grade gasoline and other products. About 200 people are employed in the production. The average salary is 120-150 thousand tenge. The potential of the coal-chemical plant is highly appreciated by specialists.
Then the head of the region visited the plant «GREEN TECHNOLOGY INDUSTRIES» for the processing of polyethylene products and the production of synthetic fiber. The investment value of the plant, located in the industrial zone «Badam» in the village of Badam, is 6800.0 million tenge. The first stage of the project — the production of PET waste treatment and the production of fine flex products — was launched in 2018 as part of the state program of accelerated industrial and innovative development. The products of the Ordabasy enterprise are exported to Russia.
Having examined two production enterprises, D. Satybaldy noted that the work on supporting entrepreneurship will be intensified and that the issue of regulating the sewage system of the industrial zone is relevant.
During the working trip, the governor of the region within the framework of the national project «Entrepreneurship Development for 2021-2025» was presented an exhibition of products of citizens and commodity producers who opened their own business at the expense of a state grant.
In Ordabasy district, within the framework of the Unified Industrialization Map in 2022-2025, it is planned to implement six projects with a total investment value of 105.7 billion tenge and create 1,060 jobs. Three projects have been launched this year. Six projects worth 21 billion 234 million tenge have been placed in the industrial zone «Badam».
In the field of industry, products worth 21 billion 190 million tenge were produced in nine months, which is 804 million tenge more than in the corresponding period of the previous year (the physical volume index increased by 0.3%). By the end of the year, it is planned that the volume of production will reach 28 billion tenge.
26 billion 251 million tenge of investments were attracted to the district in nine months. This is 10 billion 955 million more than in the same period of the previous year. Including private investments amounted to 14 billion 851 million tenge.
Press service of akim of Turkestan region

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.