Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалды Арыс қаласына жұмыс сапарымен барып, тұрғындармен кездесті. Елдің көкейкесті сұрақтарына жауап беріп, өңірді, ауданды дамыту бағытындағы жоспарларын айтты.
— Тарихы тереңде жатқан Арыс шаһарының өндірістік және транзиттік мүмкіндігі жоғары. Біз қаланың осы артықшылығын тиімді пайдалануымыз керек. Өздеріңіз білесіздер, апаттан кейін Арысты қалпына келтіруге мемлекет тарапынан үлкен қолдау көрсетілді. Қаланың әлеуметтік-экономикалық дамуы қарқынды. Бұл жұмыстар әрі қарай да жалғасын табатын болады. Арысқа газ келді. Бұл арыстықтар үшін көптен күткен сәт. Жуырда елімізде сайлау болып, халық өз Президентін сайлады. Президент Қасым-Жомарт Кемелұлы Түркістан облысына жасаған сапарында облысты әрі қарай дамытуды тапсырды. Осы бағытта жұмыс жүреді, — деді облыс әкімі Дархан Сатыбалды.
Тұрғындар тарапынан жылуды газ жүйесіне ауыстыру, жолдарды жөндеу, кәсіпкерлікке қолдау және өзге де мәселелерді көтерді.
Өңір басшысы сұрақтарға жауап беріп, әрбір өтініш назарға алынатынын жеткізді.
Осы сапарында облыс әкімі қаладағы әскери бөлімге барды. Стратегиялық нысанда еңбек ететін әскерилердің тұрмыс-тіршілігімен танысты. Оқ-дәрілерді залалсыздандыруға қатысты қоғам тарапынан туындайтын өзекті мәселелерді оңтайлы шешудің жолдарын қарастырды. Әскери бөлім аумағында орналасқан 13 500 шаршы метрді құрайтын ғимараттың жағдайын көрді. Жуырда ғана қала әкімдігінің меншігіне қабылданған бұл ғимаратта 250 оқушының білім алуына арналған 12 оқу кабинеті мен арнайы кітапханасы және 500 орындық акт залы бар. Нысан күрделі жөндеуден өтіп, қолданысқа берілген жағдайда Арыс қаласы тұрғындары үшін тиімділігі зор мәдениет сарайына айналады.
Арысқа газ келді. Бүгінгі таңда Арыс қаласын табиғи газға қосу үшін Ордабасы ауданындағы №19 «Темірлан» АГТС-нан Арыс қаласына дейін 41,2 шақырым газ құбыры тартылған. Сондай-ақ қаланы табиғи газбен қамтамасыз ету үшін 15,6 шақырым жеткізгіш газ құбыры жүргізіліп, 6 дана газды реттеу пункті (ГРП) орнатылды және қысымдау жұмыстары жүргізілді. Нәтижесінде тоғыз шағынаудан табиғи газға қосылды.
Облыс әкімі Орта Азияда баламасы жоқ поливинилхлорид түйіршіктері мен арнайы қоспасын шығаратын зауыт жобасымен танысты. 7,5 гектар аумаққа орналасқан кәсіпорын айына 600 тонна өнім шығаруға қауқарлы. Қажетті шикізат қазіргі кезде Қытай мен Түркия және Ресейден тасымалданады. Жобаның жалпы құны 1 млрд. теңгені құрайды.
Зауыт іске қосылғанда кемінде 25 адамды тұрақты жұмыспен қамтымақ. Кәсіпорын толық қуатына енгенде өз өнімдерін республика аумағынан бөлек, Түркия, Болгария, Тәжікстан, Өзбекстан елдеріне экспорттауды көздеп отыр. Айта кетейік, поливинилхлорид жоғары экономикалық тиімділігі мен өндірістің түрлі салаларында қолданылуы арқасында әлемдік сұранысқа ие бірден-бір материал саналады.
Сондай-ақ серіктестік аумағында орналасқан құрылысқа қажетті төбе жабыны мен қабырға панельдерін, резеңкелі жол кедергілері мен кәріз құбырларын шығаратын өндірістік цех жұмыс істеуде.
Бүгінгі таңда аталған цехта 30 адамды тұрақты жұмыспен қамтып отырған бұл жобаға инвестор 600 млн. теңгесін жұмсаған. Серіктестік өз өнімдерін республика аумағынан бөлек, алыс-жақын шетелге экспорттауды қолға алған.
Теміржолдың кіреберіс жолымен жабдықталған орталықта жүк көліктерінің тасымалдау қызметі мен кедендік қызмет түрлері де өзара үйлестірілген. Оған қоса, кәсіпорынның көлік-логистикалық орталығы бір мезетте 1000—1200 тонна жүк сақтауға қауқарлы. Жалпы құны 80 млн. теңгені құрайтын орталық 15 тұрғынды тұрақты жұмыспен қамтиды.
Түркістан облысы әкімінің баспасөз қызметі
ТУРКЕСТАН: ДАРХАН САТЫБАЛДЫ ВСТРЕТИЛСЯ С АРЫСЦАМИ
Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды с рабочим визитом посетил город Арысь, где встретился с жителями. Отвечая на актуальные вопросы страны, он рассказал о планах развития региона и района.
— Город Арысь с глубокой историей имеет высокие производственные и транзитные возможности. Мы должны максимально использовать это преимущество. Как известно, восстановление Арыси после трагедии было поддержано государством. Социально-экономическое развитие города сейчас динамичное. Работы будут продолжены. В Арыси появился газ. Это долгожданный момент для жителей. Недавно в стране прошли выборы, и народ избрал своего президента. В ходе визита в Туркестанскую область Президент Касым-Жомарт Кемелович поручил и дальше развивать регион. В этом направлении идет работа, — сказал аким области Дархан Сатыбалды.
Со стороны населения были подняты вопросы перевода источника тепла на газовую систему, ремонта дорог, поддержки предпринимательства и другие. Глава региона ответил на вопросы и отметил, что каждое обращение будет принято во внимание.
Во время этого визита Д. Сатыбалды посетил воинскую часть, где ознакомился с бытом военнослужащих, были рассмотрены пути оптимального решения актуальных проблем, связанных с обезвреживанием боеприпасов. Глава региона осмотрел здание площадью 13 500 квадратных метров, расположенное на территории воинской части. Оно недавно было принято в собственность акимата, здесь 12 учебных кабинетов и специальная библиотека для обучения 250 учащихся и актовый зал на 500 мест. При капитальном ремонте и вводе объекта в эксплуатацию объект может стать Дворцом культуры для жителей Арыси.
Для подключения города к природному газу проложено 41,2 км газопровода от АГТС №19 «Темирлан» в Ордабасинском районе до города Арыси. Также проведено 15,6 км подводящих газопроводов, установлены шесть пунктов регулирования газа (ГРП). В результате девять микрорайонов подключены к природному газу.
Аким области ознакомился с проектом завода по производству гранул и специальной смеси поливинилхлорида, не имеющего аналогов в Средней Азии. Предприятие, расположенное на площади 7,5 га, способно выпускать 600 тонн продукции в месяц. Необходимое сырье привозят из Китая, Турции и России. Общая стоимость проекта — 1 млрд тенге. При запуске завода планируется обеспечить постоянной работой не менее 25 человек. При выходе на полную мощность предприятие намерено экспортировать свою продукцию в Турцию, Болгарию, Таджикистан, Узбекистан.
Отметим, что поливинилхлорид является материалом, пользующимся мировым спросом благодаря высокой экономической эффективности и использованию в различных отраслях производства.
Также на территории предприятия функционирует цех по производству кровельных и стеновых панелей, резиновых дорожных барьеров и канализационных труб, необходимых для строительства.
В данный проект инвестор, который обеспечил постоянной работой 30 человек, направил 600 млн тенге. Кроме Казахстана, предприятие приступило к экспорту продукции в страны ближнего и дальнего зарубежья.
В центре с подъездной железной дорогой также ведется координация грузоперевозок и таможенная деятельность. Кроме того, транспортно-логистический центр предприятия способен одновременно хранить 1000-1200 тонн грузов. Общая стоимость центра — 80 млн тенге, здесь работают 15 человек.
Пресс-служба акима Туркестанской области
__
TURKESTAN: DARKHAN SATYBALDY MET WITH THE ARYS
Akim of Turkestan region Darkhan Satybaldy paid a working visit to the city of Arys, where he met with residents. Answering the urgent questions of the country, he spoke about the plans for the development of the region and the district.
— The city of Arys with a deep history has high production and transit capabilities. We must make the most of this advantage. As you know, the restoration of Arys after the tragedy was supported by the state. The socio-economic development of the city is now dynamic. The work will continue. Gas appeared in Arys. This is a long-awaited moment for residents. Recently, elections were held in the country, and the people elected their president. During his visit to the Turkestan region, President Kassym-Jomart Kemelovich instructed to further develop the region. Work is underway in this direction,» said akim of the region Darkhan Satybaldy.
On the part of the population, the issues of transferring the heat source to the gas system, road repairs, business support and others were raised. The head of the region answered the questions and noted that every appeal will be taken into account.
During this visit, D. Satybaldy visited a military unit, where he got acquainted with the life of military personnel, ways to optimally solve urgent problems related to the neutralization of ammunition were considered. The head of the region inspected the building with an area of 13,500 square meters, located on the territory of the military unit. It was recently taken over by the akimat, there are 12 classrooms and a special library for teaching 250 students and an assembly hall for 500 seats. With major repairs and commissioning of the facility, the facility can become a Palace of Culture for the residents of Arys.
In order to connect the city to natural gas, a 41.2 km gas pipeline was laid from AGTS No. 19 «Temirlan» in Ordabasinsky district to the city of Arys. Also, 15.6 km of gas supply pipelines were carried out, six gas control points (hydraulic fracturing) were installed. As a result, nine neighborhoods are connected to natural gas.
Akim of the region got acquainted with the project of a plant for the production of pellets and a special mixture of polyvinyl chloride, which has no analogues in Central Asia. The enterprise, located on an area of 7.5 hectares, is capable of producing 600 tons of products per month. The necessary raw materials are imported from China, Turkey and Russia. The total cost of the project is 1 billion tenge. At the start of the plant, it is planned to provide at least 25 people with permanent work. When reaching full capacity, the company intends to export its products to Turkey, Bulgaria, Tajikistan, Uzbekistan.
It should be noted that polyvinyl chloride is a material in global demand due to its high economic efficiency and use in various industries.
Also on the territory of the enterprise there is a workshop for the production of roofing and wall panels, rubber road barriers and sewer pipes necessary for construction.
The investor, who provided 30 people with permanent jobs, sent 600 million tenge to this project. In addition to Kazakhstan, the company has started exporting products to the countries of the near and far abroad.
Cargo transportation and customs activities are also coordinated in the center with an access railway. In addition, the transport and logistics center of the enterprise is capable of simultaneously storing 1000-1200 tons of cargo. The total cost of the center is 80 million tenge, 15 people work here.
Press service of the akim of Turkestan region

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.