Мемлекеттік кірістер органы жеке кәсіпкер Р.-ге қатысты Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің (бұдан әрі – ӘҚБтК) 278-бабының 1-бөлігі бойынша, яғни салықтар мен басқа да міндетті төлемдердің сомаларын төмендеткені үшін әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама толтырған.
Кәсіпкер келіспей Шымкент қаласының әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотына (бұдан әрі – бірінші сатыдағы сот) мемлекеттік кірістер органдарының ӘҚБтК-тің 278-бабының 1-бөлігі бойынша әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттаманы толтыру әрекетін заңсыз деп танып, күшін жою туралы шағымданған.
Бірінші сатыдағы сот кәсіпкердің шағымын қарап, қанағаттандырудан бас тартты.
Әкімшілік істі зерделеу әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама ӘҚБтК-тің талаптарын бұза толтырылғандығын көрсетті.
Осыған байланысты қала прокуратурасы бірінші сатыдағы сот қаулысының күшін жою туралы апелляциялық өтінішхатты енгізді.
Нәтижесінде Шымкент қаласы сотының қылмыстық істер жөніндегі сот алқасы Шымкент қаласы прокуратурасының апелляциялық өтінішхатын 09.11.2022 жылы қанағаттандырып, бірінші сатыдағы сот қаулысының күші жойылды және мемлекеттік кірістер органының жеке кәсіпкер Р.-ге қатысты әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама толтыру әрекеті заңсыз деп танылып жаңа шешім шығарылды, 07.09.2022 жылғы әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама заңсыз деп танылып және күші жойылды.
Шымкент қаласының прокуратурасы
«ЗАЩИЩЕНЫ ПРАВА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ»
Органом государственных доходов в отношении индивидуального предпринимателя Р. составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.278 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (далее – КоАП), то есть за занижение сумм налогов и других обязательных платежей.
Не согласившись, предприниматель обратился с жалобой в специализированный межрайонный суд (далее – суд первой инстанции) по административным правонарушениям города Шымкент о признании действия органов государственных доходов по составлению протокола об административном правонарушении по ч.1 ст.278 КоАП незаконным и его отмене.
Суд первой инстанции рассмотрев жалобу предпринимателя, оставила без удовлетворения.
Изучение административного дела показало, что протокол об административном правонарушении составлен с нарушением КоАП.
В связи с чем прокуратурой города внесено апелляционное ходатайство об отмене постановления суда первой инстанции.
В результате постановлением судебной коллегии по уголовным делам суда города Шымкент от 09.11.2022 года апелляционное ходатайство прокуратуры города удовлетворено, постановление суда первой инстанции отменено и вынесено новое решение о признании незаконным действия органа государственных доходов по составлению протокола об административном правонарушении в отношении индивидуального предпринимателя Р., протокол об административном правонарушении от 07.09.2022 года признан незаконным и отменен.
Прокуратура города Шымкент

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.