19.12.2020ж. «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне азаматтардың құқықтарын қорғауды және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылды күшейту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заң қабылданып,(бұдан әрі – Заң) қолданысқа енгізілді.
Жаңа Заңға сәйкес қылмыстық процестің үш буынды моделі қалыптасты.
Енді полиция қылмысты ашады, оған қатысты тұлғаларды анықтайды, дәлелдерді жинақтайды және бекітеді.
Прокурор жинақталған дәлелдемелерге тәуелсіз баға беріп, азаматтардың құқықтарының бұзылуына тосқауыл қояды, азаматтардың қылмыстық процестің орбитасына заңсыз тартылуына жол бермейді, сотта мемлекетті айыпты қолдайды.
Ал сот органы қылмыстық қудалау органы қызметкерлерінің әрекеттеріне түскен шағымдарды қарайды және түпкілікті шешім қабылдайды.
Енді жаңа Заңның талаптары бойынша қылмыстық процестегі негізгі шешімдер(күдікті ретінде тану, күдіктінің іс-әрекетін саралау, тергеп-тексеру мерзімін үзу, қылмыстық істі тоқтату және т.б.)тек прокурордың келісуінен немесе бекітуінен кейін ғана заңды күшіне ие болады.
Ағымдағы жылдың 10 айында қылмыстық қудалау органының қылмыстық істер бойынша қабылдаған 5367 шешімін аудандық прокуратура мақұлдаса, 425 шешім бойынша келісу немесе бекітуден бас тартты.
Мысалы, полиция ұрлық қылмысын жасаған күдіктіге қатысты қылмыстық істі оның жәбірленушімен татуласуына байланысты тоқтату туралы шешім қабылдап, аудандық прокуратураға бекіту үшін жолдаған.
Аудан прокуратурасы тергеушінің процестік шешімінің заңдылығын тексеріп, бұл шешімнің қылмыстық-процестік заңнамаға қайшы келетіндіктен оны бекітуден бас тартып, қылмыстық істің сотқа жолдануын қамтамасыз етті. Осылайша күдіктінің қылмыстық жазадан негізсіз босатылуына жол берілмеді.
Бүгінгі күні аудандық прокуратура мен полиция басқармасы үш буынды модель аясында бірлесе отырып сәтті жұмыс жасауда.
Абай ауданының прокуратурасы
«НОВАЯ МОДЕЛЬ ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН»
19.12.2020 году введен в действие Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан» (далее – Закон) по вопросам усиления защиты прав граждан и противодействия коррупции.
В соответствии с новым Законом сформировалась трехзвенная модель уголовного процесса. Теперь полиция будет раскрывать преступления и собирать улики.
Прокурор дает независимую оценку накопленным доказательствам, блокирует нарушения прав граждан, не допускает незаконного вовлечения граждан в орбиту уголовного процесса и поддерживает государственное обвинение в суде.
Суд рассматривает жалобы на действия сотрудников органа уголовного преследования и принимает окончательное решение в уголовном процессе по требованиям нового Закона (признание подозреваемого, определение квалификации деяния, прерывание сроков и прекращение досудебного расследования).
Теперь процессуальное решение органа уголовного преследования приобретают юридическую силу только после согласования или утверждения их прокурором.
За 10 месяцев текущего года прокуратурой района согласновано 5367 решение принятое органом уголовного преследования по уголовным делам и по 425 отказано в согласовании или утверждении.
Например, органом уголовного преследования принято решение о прекращении уголовного дела в отношении подозреваемого в совершении преступления кражи в связи с его примирением с потерпевшим и направлено для утверждения в районную прокуратуру.
Прокуратурой района при проверке законности принятого решения следователя отказа в его утверждении поскольку это решение противоречит Уголовно-процессуальному законодательству и уголовное дело было направлено в суд.
Таким образом, необоснованное освобождение подозреваемого от уголовного наказания было предотвращено.
Сегодня прокуратура района и управление полиции успешно работают совместно в рамках трехзвенной модели.
Прокуратура Абайского района

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.