Елбасымыздың «Қазақстан — 2050» стратегиясы халқымыздың денсаулығы мен оның саулығын қалыптастыруға бағытталған кең көлемдегі стратегиялардың бірі. Денсаулық сақтаудың ұлттық жүйесін ұзақмерзімді жаңғырту аясында біз елдің барлық аумағында медициналық қызметтер сапасының бірыңғай стандарттарын енгізуге, сондай-ақ медицина мекемелерінің материалдық-техникалық жабдықталуын бірыңғайландыруға тиіспіз. Негізгі басымдықтар:

  • Сапалы және қолжетімді медициналық қызметтер көрсетумен қамтамасыз ету.
  • Аурулар түрінің барынша кең спектрін диагностикалау және емдеумен қамтамасыз ету.
  • Профилактикалық медицина аурудың алдын алудағы басты құралға айналуы тиіс. Халықпен ақпараттық-түсіндірмелік жұмыс жүргізуге баса ден қою.
  • «Смарт-медицина», қашықтан профилактика және емдеу, «электрондық медицина» қызметтерін енгізу. Медицина қызметтерінің бұл жаңа түрлері біздікі сияқты аумағы үлкен, кең байтақ елде ерекше сұранысқа ие.
  • Біз балаларымыздың денсаулығын қамтамасыз етуге жаңа  тәсілдер енгізу мәселесімен жұмыс жүргізуіміз қажет. Барлық 16 жасқа дейінгі балаларды медициналық қызметтің барлық спектрімен қамту қажет деп ойлаймын. Оны ең төменгі өмір стандарттарына заңнамалық тұрғыдан бекіту қажет. Бұл қадам ұлт денсаулығын қамтамасыз етуде маңызды үлес болады.
  • Медициналық білім беру жүйесін түбірімен жақсарту. Медициналық жоғары оқу орындары жүйесі мамандандырылған орта деңгейдегі білім беру мекемелері желісі арқылы нығайтылуы тиіс.

Күнделікті тәжірибе оқу процесімен барынша ықпалдастырылуы тиіс.

  • Медициналық жоғары оқу орындары жұмысының тәжірибелік ғылыми-зерттеушілік бөлігіне басты маңыз беру. Адамзаттың жаңа білімдері мен технологиялық жетістіктерін шоғырландыратын жоғары оқу орындары болуы тиіс. Мысал ретінде ірі және тиімділігі жоғары медициналық орталықтар болып саналатын АҚШ-тағы университеттік госпитальдерді келтіруге болады. Бұл бағытта да мемлекеттік-жекеменшік әріптестігін дамыту керек.
  • Жеке медицинаның дамуына жағдай жасау. Барлық дамыған әлемде медициналық қызметтердің айтарлықтай бөлігін жеке сектор көрсетеді. Біз жеке ауруханалар мен емханаларға тезірек көшуге жағдай туғызуға тиіспіз.
  • Заңнамалық деңгейде медициналық жоғары оқу орындары мен мекемелердің халықаралық аккредитациясын өткізуді бекіту. Қазірге дейін ауылдағы медициналық қызметтердің сапасы жөнінде көп сын айтылады. Ал ауыл тұрғындары бізде бүкіл халықтың 43%-ын құрайды. Дене шынықтыру мен спорт мемлекеттің айрықша назарында болуы тиіс. Нақ сол саламатты өмір салты ұлт денсаулығының кілті болып саналады. Алайда елде барлығы үшін қолжетімді спорт нысандары, спорт құрал-жабдықтары жетіспейді. Осыған байланысты Үкімет және жергілікті органдар дене шынықтыруды, бұқаралық спортты дамыту және типтік жобадағы денешынықтыру-сауықтыру нысандары, соның ішінде аула нысандары құрылысы бойынша шаралар қабылдау қажет. Бұл жұмысты келесі жылы-ақ бастау керек.

Медиаон ақпарат

340 сөз

 

Здоровье нации-основа нашего успешного будущего

Стратегия Президента «Казахстан-2050″ — одна из масштабных стратегий, направленных на формирование здоровья и благополучия народа. В рамках долгосрочной модернизации национальной системы здравоохранения мы должны внедрить единые стандарты качества медицинских услуг на всей территории страны, а также унифицировать материально-техническое оснащение медицинских учреждений. Основные приоритеты:

* Обеспечить предоставление качественных и доступных медицинских услуг.

* Обеспечить диагностику и лечение наиболее широкого спектра заболеваний.

* Профилактическая медицина должна стать главным инструментом профилактики заболеваний. С населением, информационно-разъяснительная работа необходимо сделать большой упор на.

* Внедрение услуг» Смарт-медицина«, дистанционной профилактики и лечения,» электронная медицина». Эти новые виды медицинских услуг, как и наша, пользуются особым спросом в большой, обширной стране.

  • Мы должны работать над вопросом внедрения новых подходов к обеспечению здоровья наших детей. Я думаю, что все дети до 16 лет должны охватить всем спектром медицинских услуг. Необходимо законодательно закрепить его на минимальных стандартах жизни. Этот шаг станет важным вкладом в обеспечение здоровья нации.

* Коренное улучшение системы медицинского образования. Система медицинских вузов должна быть укреплена через сеть специализированных учреждений среднего уровня образования.

Ежедневная практика должна быть максимально интегрирована с учебным процессом.

* Придавать важное значение практической научно-исследовательской части работы медицинских вузов. Должны быть высшие учебные заведения, консолидирующие новые знания и технологические достижения человечества. В качестве примера можно привести университетские госпитали в США, являющиеся крупными и высокоэффективными медицинскими центрами. В этом направлении также необходимо развивать государственно-частное партнерство.

* Создание условий для развития частной медицины. Во всем развитом мире значительную часть медицинских услуг оказывает частный сектор. Мы должны создать условия для скорейшего перехода в частные больницы и поликлиники.

* Утверждение на законодательном уровне проведения международной аккредитации медицинских вузов и учреждений. До сих пор много критики по качеству медицинских услуг на селе. А сельские жители у нас составляют 43% всего населения. Физическая культура и спорт должны находиться в особом внимании государства. Именно здоровый образ жизни является ключом к здоровью нации. Однако в стране не хватает доступных для всех спортивных объектов, спортивного инвентаря. В этой связи правительству и местным органам необходимо принять меры по развитию физической культуры, массового спорта и строительству физкультурно-оздоровительных объектов типового проекта, в том числе дворовых. Эту работу надо начать уже в следующем году.

Медиаон информация

354 слов

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *