ТҮРКІСТАННЫҢ 4 АУМАҒЫНДА ЕСКІРГЕН СУ ҚҰБЫРЛАРЫ ЖАҢАРТЫЛУДА

 

Түркістан қаласында ауыз су тұтынатын 38 220 абонент есептелген. Оның ішінде 37 455 абоненті ауыз су қолданып отыр.

 

Бүгінгі таңда, шаһарды сумен қамту Кентау қаласындағы Біресек су кен орынынан (сағатына 1 590 м3) басталып, Мырғалымсай ескі кен орнынан (сағатына 3 200 м3) ағуда. Одан кейін, сағатына 5 000 м3 күшпен Шобанақ елді мекеніндегі 40 000 м3-лі су резервуарына және әкімшілік – іскерлік орталығындағы 16 000 м3 күшті су жинау резервуарына құйылып халыққа жеткізілуде.

 

Бұдан бөлек, қосымша 35 су ұңғымасы арқылы қала аумағы сумен қамтамасыз етілуде.

 

Қала тұрғындары санының көбеюіне байланысты орталық су қоймасын күшейту мақсатында сыйымдылығы 5000 м3 күштен тұратын қосымша 2 дана су резервуары салынып, жұмыс жасауда. Және тағы 2 нысанның арнайы жобалау сметалық құжаттамалары рәсімделіп, қаржыландыруға ұсынылды.

 

Сонымен қатар, облыс орталығындағы ауыз су құбырларын қайта жаңғырту мақсатында 4 нысанның құрылыс жұмыстары жүйелі жүргізілуде.

 

Атап айтқанда:

2021 жылы Түркістан қаласындағы «Мақта зауыт», «Рем зауыт», «1-2 мөлтек аудандар» «Иассы» және «Шауғар» мөлтек аудандарындағы жеке тұрғын үйлердің ескірген ауыз су құбырлары жаңартылуда. Құрылыс жұмыстары аяқталған соң, 7500 жеке тұрғын сапалы ауыз су құбырымен қамтылатын болады.

________

 

НА 4 ТЕРРИТОРИЯХ ТУРКЕСТАНА ОБНОВЛЯЮТСЯ УСТАРЕВШИЕ ВОДОПРОВОДЫ

 

В городе Туркестан 38 220 абонентов, потребляющих питьевую воду. Из них 37 455 абонентов пользуются питьевой водой.

Сегодня водоснабжение города начинается с водохранилища Биресек в Кентау (1590 м3 в час) и поступает из старого месторождения Мыргалымсай (3500 м3 в час). Затем с производительностью 5000 м3 в час она перекачивается в водохранилище вместимостью 40000 м3 в поселке Шобанак и в водохранилище вместимостью 16000 м3 в административно-деловом центре.

Кроме того, город снабжается водой еще за счет 35 скважин.

В целях усиления центрального водохранилища в связи с увеличением населения города строятся и вводятся в эксплуатацию 2 дополнительных резервуара для воды вместимостью 5000 м3. Кроме того, подготовлена и представлена к финансированию проектно-сметная документация еще на 2 объекта.

Кроме того, в целях реконструкции системы питьевого водоснабжения в областном центре ведется строительство 4-х объектов.

В частности:

Проводится ремонт устаревших водопроводов питьевого водоснабжения частных домов в микрорайонах «Хлоп завод», «Рем завод», «1-2 микрорайоны», «Яссы» и «Шаугар» в Туркестане. По завершении строительства 7500 человек будут обеспечены качественной питьевой водой.

______

 

OUTDATED WATER PIPELINES ARE BEING UPDATED IN 4 TERRITORIES OF TURKISTAN

 

There are 38,220 subscribers consuming drinking water in the city of Turkistan. Of these, 37,455 subscribers use drinking water.

Today, the city’s water supply starts from the Biresek reservoir in Kentau (1,590 m3 per hour) and comes from the old Myrgalymsai deposit (3,500 m3 per hour). Then, with a capacity of 5000 m3 per hour, it is pumped into a reservoir with a capacity of 40,000 m3 in the village of Shobanak and into a reservoir with a capacity of 16,000 m3 in the administrative and business center.

In addition, the city is supplied with water by another 35 wells.

In order to strengthen the central reservoir due to the increase in the population of the city, 2 additional water tanks with a capacity of 5000 m3 are being built and put into operation. In addition, the design and estimate documentation for 2 more facilities has been prepared and submitted for financing.

In addition, in order to reconstruct the drinking water supply system, 4 facilities are being built in the regional center.

In particular:

The repair of outdated drinking water supply pipes of private houses in the microdistricts «Khlop Zavod», «Rem Zavod», «1-2 microdistricts», «Yassy» and «Shaugar» in Turkistan is being carried out. Upon completion of construction, 7,500 people will be provided with high-quality drinking water.

 

@nurbol_turashbekov

@zhasyl_turkistan

@front_office_turkestan

@turuy_turkistan

@turkestan_jumispen_kamtu

@turkistan_su_mkk

@jer_qatynastary_turkistan

@turkistan_kasipkerlik_turizm

@infraqurylymturkistan

@turkestan_sobes

@tur_kurilis

@turkistan_madeniet_sport

@_adami_kapital_turkistan

@turkistanishkisaiasat

@turkistan.zhylu_mkk

@saulet_turkistan

@transport.tur

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.