«Бизнестің жол картасы – 2020» бағдарламасы «Жаңа онжылдық – Жаңа экономикалық өрлеу – Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері » және Қазақстанның 2020 жылға дейінгі стартегиялық даму жоспарын іске асыру үшін әзірленген. Бағдарлама Мемлекеттік үдемелі индустриалды-инновациялық дамыту бағдарламасын іске асыру механизмдерінің бірі болып табылады. Бағдарламаның мақсаты экономиканың шикізаттық емес секторларындағы өңірлік кәсіпкерліктің тұрақты және теңгерімді өсуін қамтамасыз ету, сонымен қатар бар жұмыс орындарын сақтау және тұрақты жұмыс істейтін жаңа жұмыс орындарын құру болып табылады.   «Бизнестің жол картасы – 2020» бағдарламасына әлеуетті қатысушылар үшін экономиканың басым секторлары:

агро — өнеркәсіп кешені;

кен өндіру өнеркәсібі саласындағы техникалық қызметтер*;

жеңіл өнеркәсіп және жиһаз шығару;

құрылыс материалдары мен металл емес өзге минералды өнімдер өндіру;

металлургия, металл өңдеу, машина жасау;

өзге өнеркәсіп секторлары (оның ішінде өзге дайын өнімдер шығару; электрмен жабдықтау, газ, бу беру және ауа сорғызу; су жинау, өңдеу және тарату; канализация жүйесі; қалдықтарды жинау, өңдеу және тазарту, қалдықтарды іске жарату; қалдықтарды жою саласында қайта культивациялау)

көлік және қойма қызметі;

туризм;

ақпарат және байланыс;

кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет;

білім;

денсаулық сақтау және әлеуметтік қызметтер;

өнер, көңіл көтеру және демалыс;

қызметтің өзге түрлерін (компьютерлерді, жеке пайдалану заттары мен тұрмыстық тауарларды жөндеу жұмысын) ұсыну

Медиаон ақпарат

193 сөз

«Дорожная карта бизнеса 2020»

Программа «дорожная карта бизнеса-2020 «разработана для реализации » новое десятилетие – Новый экономический подъем – новые возможности Казахстана» и стратегического плана развития Казахстана до 2020 года. Программа является одним из механизмов реализации государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития. Целью программы является обеспечение устойчивого и сбалансированного роста регионального предпринимательства в несырьевых секторах экономики, а также сохранение существующих рабочих мест и создание новых постоянных рабочих мест. Приоритетные сектора экономики для потенциальных участников программы» Дорожная карта бизнеса – 2020″:

агро-промышленный комплекс;

технические услуги в области горнодобывающей промышленности*;

легкая промышленность и производство мебели;

производство строительных материалов и прочей не металлической минеральной продукции;

металлургия, металлообработка, машиностроение;

прочие промышленные сектора (в том числе производство прочей готовой продукции; Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование; сбор, обработка и распределение воды; канализационная система; сбор, обработка и очистка отходов, утилизация отходов; рекультивация отходов в области удаления отходов)

транспорт и складская деятельность;

туризм;

информация и связь;

в профессиональной, научной и технической деятельности;

образование;

здравоохранения и социальных услуг;

Искусство, Развлечения и отдых;

предоставление прочих видов деятельности (ремонт компьютеров, предметов личного пользования и бытовых товаров)

Медиаон информация

178 слова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.