Биыл Абай Құнанбайұлының туғанына 175 жыл толады. Халқымыздың ұлы перзентінің мерейтойын лайықты атап өту үшін арнайы құрылған комиссия дайындық жұмыстарын бастап кетті. Мемлекет көлемінде және халықаралық деңгейде ауқымды іс-шаралар ұйымдастыру жоспарланып отыр. Бірақ мұның бәрі той тойлау үшін емес, ой-өрісімізді кеңейтіп, рухани тұрғыдан дамуымыз үшін өткізілмек.

Абай Құнанбайұлы ғұлама, ойшыл, ақын, ағартушы, ұлттың жаңа әдебиетінің негізін қалаушы, аудармашы, композитор ретінде ел тарихында өшпес із қалдырғаны сөзсіз. Оның өлеңдері мен қара сөздерінде ұлт болмысы, бітімі, тұрмысы, тіршілігі, дүниетанымы, мінезі, жаны, діні, ділі, тілі, рухы көрініс тауып, кейін Абай әлемі деген бірегей құбылыс ретінде бағаланды.

Өткен жылы Абайдың шығармаларынан үзінді оқу эстафетасы өтті. Ләйлім атты оқушы қыз ұсынған бұл елдік шараға мен де қатысып, қолдау көрсеттім. Мектеп оқушыларынан ел азаматтарына, тіпті, әлемдік деңгейдегі танымал тұлғаларға дейін зор қызығушылық танытып, лезде іліп әкеткен бұл бастама бірнеше айға ұласты.

Соның арқасында бүкіл Қазақстан Абай мұрасын тағы бір зерделеп шықты. Бұл – Абайға деген құрмет әрі ұрпақты тәрбиелеудің тиімді тәсілі. Абай жырларын оқу челленджі биыл, ақын мерейтойы тұсында жаңаша жанданады деп сенемін.

Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласында қоғамдық сананы қайта түлетудің маңыздылығы туралы айтты. Ұлттық сананы сақтау және оны заман талабына бейімдеу мемлекеттік маңызы бар мәселеге айналды. Өйткені сананы жаңғырту арқылы ХХІ ғасырда еліміздің тың серпінмен дамуына жол ашамыз.

Осы орайда Абай мұрасының тигізер пайдасы зор деп есептеймін. Ұлы ақынның шығармалары бүгін де өзектілігін жоғалтқан жоқ. Абайдың ой-тұжырымдары баршамызға қашанда рухани азық бола алады.

Сондықтан ұлтымызды жаңғырту ісінде оның еңбектерін басшылыққа алып, ұтымды пайдалану жайын тағы бір мәрте ой елегінен өткізген жөн.

Мен бұл мақалада Абай сөзінің бүгінгі заманымыз үшін көкейкестілігі, ақын шығармаларынан халқымыз қандай тағылым алуға тиіс екендігі жөнінде жұртшылықпен ой бөліскім келеді.

Медиаон ақпарат

283 сөз

 

Статья Президента страны К. Токаева о поэте Абая

В этом году исполняется 175 лет со дня рождения Абая Кунанбаева. Для того, чтобы достойно отметить юбилей великого сына нашего народа, специально созданная комиссия начала подготовительную работу. Планируется организовать масштабные мероприятия на государственном и международном уровнях. Но все это проводится не для празднования свадьбы, а для расширения нашего кругозора и духовного развития. Абай Кунанбаев, как мыслитель, поэт, просветитель, основатель новой литературы нации, переводчик, композитор, оставил неизгладимый след в истории страны. В его стихах и словесных словах были отражены бытие, быт, жизнь, мировоззрение, характер, душа, религия, менталитет, язык, дух народа, а затем оценивались как уникальное явление-мир Абая. В прошлом году прошла эстафета чтения отрывков из произведений Абая. Я также принимала участие и поддержала данное мероприятие, которое предложила ученице Ляйлим. В ходе встречи были обсуждены основные направления Послания Главы государства народу Казахстана «Казахстанский путь-2050: единая цель, единые интересы, единое будущее», а также ход реализации поручений главы государства, озвученных в послании народу Казахстана «Стратегия» Казахстан-2050″: новый политический курс состоявшегося государства».

Благодаря этому весь Казахстан еще раз изучил наследие Абая. Это-уважение к Абаю и эффективный способ воспитания подрастающего поколения. Я надеюсь, что в этом году, в год юбилея поэта, он будет возрожден. Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев в статье» Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания «рассказал о важности возрождения общественного сознания. Сохранение национального сознания и адаптация его к современным требованиям стали важнейшими факторами государственной политики. Потому что в ХХІ веке через возрождение сознания мы открываем путь к динамичному развитию нашей страны. В связи с этим, считаю, что наследие Абая очень полезно. Произведения великого поэта не утратили актуальности и сегодня. Мыслители Абая всегда могут стать духовным продуктом для всех нас. Поэтому необходимо еще раз осмыслить его труд и рационально использовать в деле модернизации нации. Я хотел бы поделиться с общественностью в этой статье об актуальности слова Абая для современного времени, о том, какие знания должны получить наш народ из произведений поэта.

Медиаон информация

319 слова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *