Тәуелсіздік жылдары Қазақстан халықаралық тәжірибеге сүйене отырып, қазіргі уақытта оларды бүкіл әлемде «Қазақстандық модель» деп атайтын, өзінің даму тәсілдерін қалыптастырды. Қазақстандық модель әлеуметтік-экономикалық тұрақтылықты сақтай отырып, біртіндеп жақсарулардың эволюциялық жолын серпінді сипаттағы батыл қадамдармен байланыстыруға мүмкіндік береді. Қазақстанның алдыңғы екі жаңғыруы осындай эволюция мен үдемелі дамуды байланыстырудың арқасында табысты болды. Қазақстандық даму моделі – қазіргі жағдайда елдің маңызды бәсекелес артықшылығы. «Н. Назарбаев моделі» Үшінші жаңғыру реформаларының серпінділігі мен жүргізіліп жатқан бағдардың тұрақтылығын байланыстыра отырып, бұдан әрі де озық іс-қимыл жасауға мүмкіндік береді. 2025 дейінгі Стратегиялық жоспар жүйелі өзгерістердің екі «қозғалтқышын» қамтиды. Біріншісі – үдемелі. 2025 жылға дейінгі жүйелі реформалар — бұл ел экономикасы мен әлеуметтік тыныс-тіршілігінде 2025 жылға дейін болуы тиіс жеті аса маңызды серпінді өзгеріс. Осы өзгерістерді іске асырмай, 2025 дейінгі Стратегиялық жоспардың нысаналы көрсеткіштеріне қол жеткізу мүмкін емес. Үдемелі және эволюциялық тәсіл бірін бірі толықтырады және күшейтеді. Қазақстандық модельдің әлеуеті – жаһандық экономикадағы жоғары серпінділік пен жоғары белгісіздікке жауап. Екіншісі – эволюциялық «Қазақстан-2050» стратегиясын іске асырудың басым саясаттары – бұл «Қазақстан-2050» стратегиясында айқындалған басым бағыттар бойынша Үкімет жүзеге асырып бағдар. Үкіметтің жеті саясаты реформалар жүргізу барысында әлеуметтік тұрақтылықтың берік сақталуын қамтамасыз етуге арналған. Үдемелі және эволюциялық тәсіл бірін бірі толықтырады және күшейтеді. Қазақстандық модельдің әлеуеті – жаһандық экономикадағы жоғары серпінділік пен жоғары белгісіздікке жауап. 7 жүйелі реформа және 7 басым саясат жоспары Табысты іске асыру қағидаттары: Реформаларды іске асыру үшін нақты жауапкершілік

Енгізу нәтижелері үшін жауапкершілікті бизнеспен және қоғамдастықпен бөлу

Нәтижеге назар аудару және бағалау

Жұмыс барысын цифрлық бақылауға негізделген жедел мониторинг.

2025 жылға дейінгі Қазақстанның басты мақсаты

Отыз дамыған ел жолында ЭЫДҰ елдерімен салыстырылатын адамдардың өмір сүру деңгейін арттыруға алып келетін сапалы әрі тұрақты өсуіне қол жеткізу.

Медиаон ақпарат

271 сөз

Эволюционный-динамичный путь.Потенциал казахстанской модели

За годы независимости Казахстан, опираясь на международный опыт, сформировал свои подходы к развитию, которые в настоящее время называют их «казахстанской моделью» во всем мире. Казахстанская модель позволит последовательно связать эволюционный путь улучшения с смелыми шагами динамичного характера, сохраняя социально-экономическую стабильность. Две предыдущие преобразования Казахстана стали успешными благодаря такой эволюции и привязке к поступательному развитию. Казахстанская модель развития-важнейшее конкурентное преимущество страны в современных условиях. «Н.Назарбаев Модель Назарбаев позволит и дальше продвинуться, связывая динамику реформ Третьей модернизации и стабильность проводимого курса. Стратегический план до 2025 включает в себя два «двигателя» системных изменений. Первый-прогрессирующий. Системные реформы до 2025 года — это семь важнейших прорывных изменений в экономике и социальной жизни страны, которые должны быть до 2025 года. Достижение целевых показателей Стратегического плана до 2025 невозможно без реализации данных изменений. Прогрессивный и эволюционный подход дополняет и усиливает друг друга. Потенциал казахстанской модели-ответ на высокую динамику и высокую неопределенность в глобальной экономике. Второе-приоритетные политики реализации эволюционной стратегии «Казахстан-2050 « – это ориентир, который осуществляется правительством по приоритетным направлениям, определенным в Стратегии» Казахстан-2050″. Семь политик правительства призваны обеспечить прочное сохранение социальной стабильности в ходе проведения реформ. Прогрессивный и эволюционный подход дополняет и усиливает друг друга. Потенциал казахстанской модели-ответ на высокую динамику и высокую неопределенность в глобальной экономике. 7 системная реформа и 7 план приоритетной политики принципы успешной реализации: реальная ответственность за реализацию реформ

Разделение ответственности за результаты внедрения бизнесом и сообществом

Внимание и оценка результата

Оперативный мониторинг, основанный на цифровом контроле за ходом работ.

Главная цель Казахстана до 2025 года

Достижение качественного и стабильного роста на пути к тридцать развитой стране, что приведет к повышению уровня жизни людей, сопоставимых со странами ОЭСР.

Медиаон информация

270 слово

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.