«Қазақстан — 2050» стратегиясы – Табиғи ресурстарды тиімді пайдалану

Spread the love

«Қазақстан — 2050» стратегиясы – Табиғи ресурстарды тиімді пайдалану

Елбасымыз Н.Назарбаевтың сарабдал саясатының арқасында бүгінде «Қазақстан — 2050» стратегиясы өз жұмысын зор қарқынмен жалғастыруда. Президентіміз Қ.Тоқаевтың елбасымыздың саясатын жалғастырудағы басты мақсаттарының бірі осы табиғи ресурстарды үнемді пайдалану, жеңіл және орта бизнесті дамытуға бағытталған. Біз ресурстарды экономикалық өсуді, ауқымды сыртқы саяси және сыртқы экономикалық уағдаластықтарды қамтамасыз ету үшін Қазақстанның маңызды стратегиялық артықшылығы ретінде пайдалануға тиіспіз.

 • Қазірдің өзінде шикізаттың жаңа қаржылық күйреу жағдайында тұрақсыздандыруға ұшырайтын халықаралық нарықтарға шығуын барынша жеделдету қажет. Біздің негізгі импорттаушыларымыз шикізат сатып алуды елеулі қысқартуы, ал баға күрт төмендеуі мүмкін. Ал біздің озыңқы стратегиямыз кейіннен елге ықтимал жаһандық дағдарыс кезеңінен аман өтуге көмектесетін қаражатты нарықтардың тұрақсыздануы басталғанға дейін өте тез жинақтауға мүмкіндік береді.
 • Технологиялық революция шикізат  тұтыну  құрылымын  өзгертеді.   Мысалы, композиттер технологиясын және бетонның жаңа түрлерін енгізу темір кені мен көмірдің қорларын құнсыздандырады. Бұл – қазіргі жоғары әлемдік сұранысты елдің мүддесіне пайдалану үшін табиғи ресурстарды өндіру мен әлемдік нарыққа жеткізу қарқынын арттырудың тағы бір факторы.
 • Көмірсутегі шикізатының нарығында  ірі  ойыншы  болып  қала  отырып,   біз энергияның баламалы түрлерін өндіруді дамытуға, күн мен желдің энергиясын пайдаланатын технологияларды белсенді енгізуге тиіспіз.  Бұл үшін  бізде барлық мүмкіндіктер бар. 2050 жылға қарай елде энергияның  баламалы және жаңғыртылатын түрлері қоса алғандағы барлық энергия тұтынудың кем дегенде тең жартысын иеленуге тиіс.

 

***

Егер ұлтымыз шикізат ресурстарынан түсетін кірістерді 35 жылдан кейін пайдаланғысы келсе, бұған бүгіннен бастап дайындалу керек. Бізге арнайы стратегия әзірлеу – барлық ірі корпорациялар мен концерндер сияқты алда тұрған барлық жылдарға барша жұмысты бөліп жоспарлау үшін басымдықтарды, серіктестерді айқындап алу қажет.

Бұл – біздің төл тарихымыздың басты сабағы: Қашаған бойынша келіссөздер мен дайындықты біз осыдан 20 жыл бұрын дерлік бастадық, ал нәтижесін тек қазір ғана алуға кірістік.

Стратегияны әзірлеудің негізгі бағыттары:

 • Өңірлер инвестициялар тартуға мүдделі болуы үшін жер қойнауын пайдалануға мораторийді жою қажет.
 • Біз жай ғана шикізат беруден энергия ресурстарын қайта өңдеу мен аса жаңа технологиялармен алмасу саласындағы ынтымақтастыққа көшуге тиіспіз. 2025 жылға қарай біз өз нарығымызды жаңа экологиялылық стандарттарына сай жанар- жағармай материалдарымен толықтай қамтамасыз етуге тиіспіз.
 • Біз инвесторларды елімізге ең заманауи өндіру және қайта өңдеу технологияларын беру шартымен ғана тартуға тиіспіз. Біз инвесторларға еліміздің аумағында ең жаңа өндірістер құратын болса ғана шикізаттарымызды өндіру мен пайдалануға рұқсат беруге тиіспіз.
 • Қазақстан инвестиция үшін өңірлік тартылыс күші болуы тиіс. Біздің еліміз инвестиция үшін және технологиялар трансферті үшін Еуразиядағы ең тартымды ел болуға тиіс. Мұның принципті маңызы бар. Біз инвесторларға қолда бар артықшылықтарымызды көрсетуге тиіспіз.
 • Барлық өндіруші кәсіпорындар тек экологиялық зиянсыз өндірісті енгізуге тиіс.

Медиаон ақпарат

397 сөз

Стратегия » Казахстан-2050 – эффективное использование природных ресурсов

Благодаря взвешенной политике Елбасы Н.Назарбаева сегодня Стратегия «Казахстан — 2050» продолжает свою работу. Одна из главных целей нашего президента К. Токаева в продолжении политики Елбасы — это экономное использование природных ресурсов, развитие легкого и среднего бизнеса. Мы должны использовать ресурсы как важное стратегическое преимущество Казахстана для обеспечения экономического роста, масштабных внешнеполитических и внешнеэкономических договоренностей.

 • Уже сейчас необходимо максимально ускорить выход сырья на международные рынки, подвергающиеся дестабилизации в условиях новых финансовых разрушений. Наши основные импортеры могут существенно сократить закуп сырья, а цены могут резко снизиться. А наша опережающая стратегия позволит в дальнейшем быстро аккумулировать средства, которые помогут стране преодолеть период возможного глобального кризиса, до начала дестабилизации рынков.

* Технологическая революция изменяет структуру потребления сырья. Например, внедрение технологии композитов и новых видов бетона обесценивает запасы железной руды и угля. Это еще один фактор повышения темпов добычи и поставки природных ресурсов на мировые рынки для использования существующего высокого мирового спроса в интересах страны.

 • Оставаясь крупным игроком на рынке углеводородного сырья, мы должны развивать производство альтернативных видов энергии, активно внедрять технологии, использующие энергию солнца и ветра. Для этого у нас есть все возможности. К 2050 году в стране должно быть не менее половины всего энергопотребления, включая альтернативные и возобновляемые виды энергии.

 

***

Если наша нация хочет использовать доходы от сырьевых ресурсов через 35 лет, к этому надо готовиться уже сегодня. Нам необходимо разработать специальную стратегию – определить приоритеты, партнеров для планирования всей работы на все предстоящие годы, как и все крупные корпорации и концерны.

Это главный урок нашей истории: переговоры и подготовку по Кашагану мы начали почти 20 лет назад, а результаты только сейчас приступили к получению.

Основные направления разработки стратегии:

 • Для того, чтобы регионы были заинтересованы в привлечении инвестиций, необходимо отменить мораторий на недропользование.
 • Мы должны переходить от просто поставок сырья к сотрудничеству в области переработки энергоресурсов и обмена новейшими технологиями. К 2025 году мы должны полностью обеспечить свой рынок горюче — смазочными материалами в соответствии с новыми стандартами экологичности.
 • Мы должны привлекать инвесторов только при условии передачи в страну самых современных технологий добычи и переработки. Мы должны разрешить инвесторам производить и использовать наше сырье только в том случае, если мы создадим на территории нашей страны новейшие производства.

* Казахстан должен иметь региональную привлекательность для инвестиций. Наша страна должна стать самой привлекательной страной в Евразии для инвестиций и трансферта технологий. Это имеет принципиальное значение. Мы должны показать инвесторам имеющиеся преимущества.

 • Все добывающие предприятия должны вводить только экологически безвредное производство.

Медиаон информация

404 слов

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *